Prosess og milepæler

Regionreformen ble satt i gang i juni 2015. 8. juni 2017 vedtok Stortinget sammenslåinger av fylker. Sammenslåingene trer i kraft 1. januar 2020.

2015

Juni
Stortinget vedtok at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

Juli
Statsråden inviterte alle fylkeskommuner til å delta i reformprosessen med sikte på å vurdere og avklare sammenslåing: Invitasjon til å delta i reformprosessen

2016

April
Det regionale folkevalgte nivået skal utvikles og rollen som samfunnsutviklere tydeliggjøres: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver (Meld. St. 22 (2015-2016))

Juni
Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. Stortinget støtter også forslaget om mer forpliktende regional planlegging og forslaget til endringer i oppgaver og ansvar som ligger i meldingen: Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.

2017

April
Departementet legger frem en proposisjon med forslag til ny regional inndeling.

Juni
Stortinget behandler proposisjon om ny regional inndeling.

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

2018

Januar
Sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke trer i kraft 1. januar.

Innen 1. februar skal utvalget som ser på oppgaver til fylkeskommunene levere sin rapport.

April
Proposisjon til Stortinget om forslag til navn på de nye fylkeskommunene - Prop. 65 L (2017–2018).

2019

September
Valg til nye fylkesting.

2020

1. januar
Sammenslåingene som er vedtatt av stortinget trer i kraft.