Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD)

Konvensjonen skal bidra til å motverke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Den skal sikre respekt for dei gjeldande sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettane til menneske med nedsett funksjonsevne.

Noreg ratifiserte FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne i 2013. BLD er nasjonalt kontaktpunkt for konvensjonen og har overordna ansvar for at konvensjonen sine føresegner blir gjennomført nasjonalt. BLD har i samarbeid med øvrige departement utarbeida Noregs fyrste rapport om implementeringa av konvensjonen i Noreg. Rapporten blei sendt til FN-komiteen som overvåker konvensjonen 2. juli 2015.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har fått i oppgåve å overvake den nasjonale gjennomføringa av konvensjonen. LDO laga ein eigen rapport til den første norske rapporten. Sivil sektor har òg laga ein alternativ rapport. Funksjonshemmedes Felles organisasjon (FFO) koordinerte dette arbeidet med støtte frå departementet. Sjå også den alternative rapporten. Lengre ned på sida finn du andre relevante dokument.

FN konvensjonen om rettigheten til personer med nedsett funksjonsevne fastslår at partane (landa) som har ratifisert eller signert konvensjonen skal møtes. Dette er eit såkalla statspartsmøte. Her skal ein ta opp og diskutere aktuelle tema som handsamar implementeringa av konvensjonen og generelle problemstillingar knyta til rettane for personar med nedsett funksjonsevne. Det fattas ikkje vedtak. Statspartsmøtet veljar vidare representantar til komiteen som overvakar landa sin gjennomføring av konvensjonen. Statspartsmøtet har blitt det mest sentrale felles møtested for myndighetane, FN-organisasjonar og sivilt samfunn.

BLD er nasjonal kontakt for konvensjonen og har overordna ansvar for at konvensjonens føresegner vert gjennomført nasjonalt. LDO har fått i oppgåve å overvake nasjonal gjennomføring av konvensjonen.

Sjå FN si side for fleire rapportar på engelsk

Til toppen