Samfunnssikkerhet og beredskap

Flom og skred

Olje- og energidepartementet forvalter landets vannressurser og har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred. Det operative ansvaret er delegert til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). NVE bistår og veileder kommunene og samfunnet ellers i arbeidet med å forebygge skader fra flom og skred.

'

Ansvar ved naturfarer

Flere offentlige instanser har ansvar for håndtering av risiko knyttet til naturhendelser som flom og skred. Få oversikt over ansvarsfordelingen her. Foto: NVE

'

Forvaltningsoppgaver

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) skal bidra til å forebygge skader fra flom og skred innen fem områder; kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvåkning/varsling og beredskap. Foto: NVE

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

'

Gjerdrumutvalget sin rapport om utredningen om forebygging av kvikkleireskred i Norge

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottok Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred mandag 28. mars. NOU-en er nå sendt på høring med frist fredag 19. august 2022.

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen gir mer penger til flom- og skredsikring

Bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med forebygging av flom- og skredskader har økt med 120 millioner kroner i 2022 sammenlignet med 2021. Den samlede bevilgningen til dette arbeidet er på 720 millioner kroner i 2022.

Dokumenter

Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020

Gjerdrumutvalget sin første rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 30.12.22.

NOU 2022: 3

På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

Gjerdrumutvalget sin andre rapport i form av en NOU med anbefalinger om tiltak for å bedre forebyggingen av ødeleggende kvikkleireskred.

Kontakt

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Telefon: 22 24 63 63
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo