Samfunnssikkerhet og beredskap

Flom og skred

Olje- og energidepartementet forvalter landets vannressurser og har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred. Det operative ansvaret er delegert til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). NVE bistår og veileder kommunene og samfunnet ellers i arbeidet med å forebygge skader fra flom og skred.

'

Ansvar ved naturfarer

Flere offentlige instanser har ansvar for håndtering av risiko knyttet til naturhendelser som flom og skred. Få oversikt over ansvarsfordelingen her. Foto: NVE

'

Forvaltningsoppgaver

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) skal bidra til å forebygge skader fra flom og skred innen fem områder; kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvåkning/varsling og beredskap. Foto: NVE

Mer om flom og skred

Kontakt

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Telefon: 22 24 63 63
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo