Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

 Hovedinnsatsen på næringsutvikling er innenfor følgende områder:

  • øke investeringer i fattige land,
  • styrke utviklingslandenes handelsvilkår og eksportevne,
  • bekjempe illegale kapitalstrømmer,
  • forbedre utviklingslandenes styresett, forvaltning, rettssystem og andre rammevilkår av betydning for næringsutvikling.

Bistandsmidler til disse områdene kanaliseres via Utenriksdepartementet, Norad, Norfund og Fredskorpset, til en lang rekke aktører fra sivilt samfunn, næringsliv og multilaterale organisasjoner.

Stortingsmelding om næringsutvikling

Det overordnede målet for den norske utviklingspolitikken er fattigdomsreduksjon. Næringsutvikling er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, noe regjeringen legger stor vekt på.

Regjeringen la i juni 2015 fram stortingsmeldingen «Sammen om jobben» om hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon. Innsatsen skal økes for å bedre rammevilkår for private investeringer i fattige land, og nye ordninger for samarbeid med næringslivet skal etableres.

Betydningen av økonomisk vekst

De siste 20 årene er antallet mennesker i ekstrem fattigdom (under 1,25 dollar om dagen) i verden halvert, hovedsakelig i Kina og India. Det betyr at 700 millioner mennesker har fått et bedre liv. Og det er ingen tvil om hva som er årsaken til dette: økonomisk vekst.

Likevel lever fortsatt om lag halvparten av jordas befolkning av mindre enn to dollar om dagen. Samtidig som befolkningen i fattige land øker, så er arbeidsledighet - spesielt blant unge - en stor utfordring. Verdensbanken mener at det trengs 600 millioner nye arbeidsplasser i Afrika og Asia innen 2020.

Har du spørsmål om næringsutvikling? Ta kontakt med Næringspolitisk seksjon i UD.