Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 25. februar 2011

I statsråd i dag vart det gjeve fullmakt til at Kystverket kan overskride 2011-budsjettet med inntil 110 millionar kroner for å handtere oljevernarbeidet etter “Godafoss”-havariet på Hvaler.

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. februar 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og politidepartementet

Prop. 72 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak av 15. februar 2011 til lov om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort).
Lovvedtak 40 (2010-2011) Lov nr. 6

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift for Rohkunborri nasjonalpark.
(Pressemelding)

Fastsettelse av verneforskrifter for 21 skogområder i Nordland fylke.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

4. Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Randi Grøndalen, Trondheim, oppnevnes som nytt medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mars 2011 til og med 28. februar 2015.

5. Utnemningar m.m.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Advokat Nils-Ola Widme utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Ellen Mo utnevnes til lagmann med avdelingslederansvar, konstituert lagmann Espen Bergh utnevnes til lagmann uten avdelingslederansvar, statsadvokat Anja Bech, advokat Kristel Heyerdahl, konstituert lagdommer Hans-Petter Jahre, tingrettsdommer Espen Lindbøl, konstituert lagdommer Vibeke Irene Løvold, advokat Ingvild Mestad, konstituert lagdommer Cecilie Østensen Noss, advokat Petter Ringnes, konstituert lagdommer Kristin Robberstad, advokat Ragnar Eldøy og advokat Tonje Vang utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Leif Holm utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Johan Berg konstitueres som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer til og med 30. september 2012.

Konstituert tingrettsdommer Mette Thorsen og konstituert tingrettsdommer Bjørn Enoksen Ristesund utnevnes til tingrettsdommere ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert førstelagmann Nils Erik Lie konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse 1. april 2011 til og med 31. januar 2013.

Pensjonert politimester/seniorrådgiver Bernt Fredrik Moe konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra 20. april 2011 til og med 31. mars 2013.

Pensjonert førstelagmann Nils Erik Lie konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse 1. april 2011 til og med 31. januar 2013.

Forlenget konstitusjon av jordskifteoverrettsleder Magne Reiten som jordskifteoverrettsleder ved Hålogaland jordskifteoverrett med tiltredelse fra
1. mars 2011 til og med 31. desember 2012.

6. Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og Portugals regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Makedonia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Fiskeri- og kystdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2011 under kapittel 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter overskrides med inntil kr 110 000 000.
(Pressemelding)

 

Til toppen