Historisk arkiv

Rohkunborri nasjonalpark i Troms er opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Rohkunborri nasjonalpark i Troms fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Nasjonalparken ligger opp mot grensen til Sverige og reindriften har store interesser i området.

Sørdalen ved juvet Boldnoávzi. Foto: Hans Prestbakmo.
Sørdalen ved juvet Boldnoávzi. Foto: Hans Prestbakmo. 

Rohkunborri nasjonalpark i Troms fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Nasjonalparken ligger opp mot grensen til Sverige og reindriften har store interesser i området.

Rohkunborri nasjonalpark ligger i Bardu kommune og blir den 34. nasjonalparken på fastlandet i Norge.

- Med dette er ett av de mest villmarkspregete områdene i Troms blitt nasjonalpark. Vernet av Rohkunborri nasjonalpark sikrer en verdifull fjellnatur for fremtiden. Tid-ligere ynglet den kritisk truede fjellreven i området, og på svensk side er det regist-rert flere fjellrevehi. Det er derfor store muligheter for at fjellreven på ny etablerer seg i området, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Nasjonalparken omfatter et areal på ca 571 km2. Den inkluderer indre deler av Sørdalen og fjellområdene østover med fjellmassivet Rohkunborri og innsjøen Geavdnjajávri. Bare noen få kilometer nordover ligger Øvre Dividal nasjonalpark og nasjonalparken grenser bl.a. mot Vadvetjohka nasjonalpark på svensk side i sør.

Naturverdiene er spesielt knyttet til rike løvskoger med preg av urskog, kalkrik fjellvege-tasjon, alpine våtmarker med rikmyr, palsmyr og verdifulle ferskvannsmiljø. Dette er viktige leveområder for planter og dyr, og flere av artene finnes på den norske rødlisten over truede/nær truede arter. Eksempler på dette er jaktfalk og snøugle. Nasjonalparken er leveområde for store rovdyr som jerv, gaupe og bjørn. 

Reindrift er den viktigste næringen i området. Dette er tradisjonelle beiteområder for svenske samer og den svenske samebyen Talma har rett til sommerbeite i området. El-lers i året kan området brukes av norsk reindrift. Området benyttes også til enkelt fri-luftsliv herunder jakt og fiske. Nordkalottruta går igjennom området med mulighet for overnatting på hytter eid av Troms turlag. Området er også attraktivt for naturbasert rei-seliv.

Eksisterende næringsvirksomhet vil i det alt vesentlige kunne opprettholdes i det foreslåtte verneområdet. Vernet vil derfor få små negative konsekvenser for økonomi og sysselsetting.

- Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet i forvaltningen av verneområdene. Forvaltningsmyndigheten legges derfor, i tråd med den nye forvaltningsmodel-len for verneområder, til et lokalt nasjonalparkstyre der også samiske interesser skal være representert. Nasjonalparkstyre skal ha representanter fra Bardu kommune, Troms fylkeskommunen, Sametinget og Talma sameby, sier Solheim.

Inntil det nye styret er på plass, vil fylkesmannen være forvaltningsmyndighet. Utkast til for-valtningsplan skal etter planen foreligge senest 1. september 2012.

Det skal innføres en særskilt ordning slik at Talma sameby kan be om at saker som berører deres reindrift i området og som det fremtidige nasjonalparkstyret får til behandling, skal kunne legges fram for Miljøverndepartementet for avgjørelse. I saker der det er uklart om Talma sameby sin reindrift blir berørt, skal slike saker også kunne bringes inn for departe-mentet for avklaring.

Det skal opprettes en stilling til Statens Naturoppsyn som skal ivareta behovet for opp-syn, naturveiledning, forvaltning og skjøtsel i nasjonalparken

Vedtaket om Rohkunborri nasjonalpark er et ledd i gjennomføringen av landsplanen for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge.

Les mer om Rohkunborri nasjonalpark: