Revidert nasjonalbudsjett

Auka tilskot på 50 millionar kroner til museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Regjeringa foreslår 50 millionar kroner i auka tilskot til museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar. Føremålet med auken er å halde oppe aktivitet og trygge at tilsette ved desse institusjonane kan vere i arbeid.

Midla vert fordelte med 35 millionar kroner til museum og 15 millionar kroner til musikk- og scenekunstinstitusjonar.

– Museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar er ein viktig del av den kulturelle infrastrukturen. Dei vil vere heilt sentrale i gjenopninga av samfunnet og må difor vera rusta til å kunna gje eit breitt publikumstilbod når det stegvis vert opna opp for meir aktivitet, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Grunna pågåande smitteverntiltak har mange museum, musikk- og scenekunstinstitusjonar måtta halde stengt eller avgrense tilbodet til publikum. Dette har ført til tap av eigeninntekter. Mange av desse institusjonane er avhengige av eigeninntekter for å kunne drive på forsvarleg måte og gje eit godt tilbod til publikum.

I lys av dagens smittevernsituasjon foreslår regjeringa å auke tilskotet til desse institusjonane endå meir. Fordi sommaren er høgsesong for musea, vert det tilrådd å gje brorparten av den samla løyvinga til musea.

Desse institusjonane har frå før fått ei auke i tilskota på 435 millionar i 2020 og fyrste halvår 2021.

Midla er fordelte til institusjonane etter same prinsipp som tidlegare, dvs. med utgangspunkt i billettinntekter og inntekter frå sal i butikk og kafé i 2019.

Fordelinga av midla går fram av oversynet (.xlxs)