Bruk av biometri i utlendingssaker og lengre lagringstid av fingeravtrykk i utlendingsregisteret

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften knyttet til bruk av biometri i forbindelse med reisedokumenter og oppholdskort, og slettefrister for fingeravtrykk.

Fingeravtrykk opptas og lagres nå i de aller fleste utlendingssaker. Dette gjelder både asylsaker og andre oppholdssaker, i tillegg til saker om bortvisning eller utvisning. Med bruk av biometri låses utlendinger til én identitet i Norge. Formålet er hovedsakelig å føre kontroll og forhindre ID-juks både i utlendingssaker og i andre sammenhenger, samt effektiviserende gjenbruk til blant annet fornyelser av tillatelser og oppholdskort. Å sikre at utlendinger har én identitet er også viktig med tanke på misbruk av velferdsytelser, og arbeidslivskriminalitet. Forslagene som nå fremmes har som formål både å legge ytterligere til rette for gjenbruk av biometriske opplysninger og dermed gi behov for færre oppmøter for utlendingen, og å sikre tilstrekkelig lagringstid samt praktikable og forsvarlige regler om sletting av fingeravtrykk.

Konkret foreslår departementet forenklede og mer enhetlige frister for sletting av fingeravtrykk. Det foreslås også det at det ikke lenger skal gjelde en plikt til å levere tilbake gammelt oppholdskort ved fornyelse av dette, og som en følge av det, fritak for å betale gebyr ved manglende innlevering av oppholdskortet. Endelig foreslås det at ansiktsfoto og fingeravtrykk opptatt til reisedokument skal kunne lagres i utlendingsregisteret, og biometriske data som allerede er opptatt i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse eller beskyttelse, skal kunne gjenbrukes til utstedelse av reisedokument.

Høringsfristen er satt til 11. oktober 2024.