Høring - endringer i utlendingsforskriften - bruk av biometri i forbindelse med reisedokumenter og oppholdskort - slettefrister m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften. Forslaget innebærer endringer i reglene knyttet til innlevering av oppholdskort og utstedelse av reisedokumenter. I tillegg foreslås det forenklede og mer enhetlige regler for sletting av fingeravtrykk.

Status: På høring

Høringsfrist: 11.10.2024

Vår ref.: 24/3544

Høring - endringer i utlendingsforskriften - bruk av biometri i forbindelse med reisedokumenter og oppholdskort - slettefrister m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften. Forslaget innebærer endringer i reglene knyttet til innlevering av oppholdskort og utstedelse av reisedokumenter. I tillegg foreslås det forenklede og mer enhetlige regler for sletting av fingeravtrykk.

Frist for å sende inn høringssvar er 11. oktober 2024. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Bjørnsund Hosar
departementsrådgiver

Alle departementene


Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)


Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sivilombudet


Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Caritas Norge

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juristforbundet

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Vergeforeningen Følgesvennen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)