Forsiden

Enorme muligheter for grønt norsk næringsliv i India

I løpet av 2023 er det ventet at India overtar førsteplassen som verdens mest folkerike land. Det gir store muligheter for norsk næringsliv.

Næringsminister Jan Christian Vestre i India
Næringsminister Jan Christian Vestre på plass i India. Foto: NFD/Camilla Pettersen

– India er et enormt marked, som fortsatt er i sterk vekst. Norsk næringsliv må være med å bidra til Indias grønne omstilling og jobbe for å sikre seg markedsandeler. Det er store muligheter for norsk teknologi og norske investeringer særlig innen ren energi, grønn maritim industri og sirkulærøkonomi, dette er også områder der India har store ambisjoner, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Sammen med en norsk- indisk næringslivsdelegasjon besøker næringsminister Jan Christian Vestre India denne uken. Besøket er næringsministerens første til Asia, etter at han tiltrådte høsten 2021.

– Næringslivssamarbeidet mellom Norge og India er sterkt økende. Våre fremste og mest anerkjente selskaper er godt etablerte i India og bidrar til arbeidsplasser og bærekraftig utvikling. Samtidig er det nå flere av de nye norske bedriftene innenfor fornybar energi, hydrogen og energilagring, som gjør spennende avtaler med indiske bedrifter, sier Cristian Valdes Carter, Landdirektør for Innovasjon Norge i India.

Et nøkkelland for å kunne nå målene i Paris-avtalen

India er verdens tredje største forbruker av energi, og det antas at energiforbruket vil vokse mer enn noe annet lands fram mot 2040.

– India har satt et mål om null-utslipp innen 2070. India er rett og slett et nøkkelland for at verden skal kunne nå målene i Paris-avtalen. India har satt ambisiøse klimamål der blant annet bruk av hydrogen vil være viktig. India trenger tilgang til teknologi, kapital og kompetanse for å akselerere sitt grønne skifte og utbygging av fornybare løsninger. Her kan norske bedrifter bidra, sier Vestre.

India har oppdatert sine klimamål. Disse forplikter India til å redusere utslippsintensiteten med 45 pst. og hente 50 pst. av elektrisiteten fra ikke-fossile energikilder innen 2030, et steg på veien for å bli klimanøytralt innen 2070.

– I lys av ambisjoner og konkrete planer om å kutte klimautslipp og behovet for grønn omstilling ser vi økende interesse for norske løsninger i det indiske markedet. I 2022 ble det tildelt kontrakter til norske selskaper innen både grønn hydrogen og grønn skipsfart, sier Carter.

Samarbeid om maritim industri

Norge og India har et langvarig og historisk samarbeid i maritim sektor. Hoveddelen av norske selskaper i India opererer i det maritim sektor og energi.

– Det er fortsatt et stort potensial for samarbeid i maritim sektor, og spesielt på grønn skipsfart, grønne havner og resirkulering av skip, sier Vestre.

Fakta om Norges handel med India

  • Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker er India verdens største demokrati.
  • Norges handel med India er begrenset i forhold til markedets størrelse, men har mer enn doblet seg de siste ti årene.
  • I 2021 var samhandelen med varer på 18,3 milliarder NOK, en betydelig økning fra året før som skyldes kraftig økning i eksport av petroleumsprodukter. I 2022 var handelen med varer på 15,2 milliarder NOK. Nedgangen skyldes at det ble eksportert mindre petroleumsprodukter enn året før.