Foreslår ny opplysningsplikt for digitale plattformer

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at digitale plattformer skal rapportere til Skatteetaten om utleie og salg som skjer gjennom plattformen.

– Det internasjonale samarbeidet er svært viktig for effektiv og rettferdig skatt. Dette forslaget vil bidra til riktig skattlegging av inntekter fra utleie, salg og tjenester som er formidlet gjennom digitale plattformer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).  

Samarbeid mellom myndigheter i ulike land er nødvendig for økt åpenhet om skatteforhold.  

OECD har utviklet en standard om rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om inntekter opptjent gjennom digitale plattformer (DPI). Norge har sluttet seg til standarden, og dette forslaget gjennomfører standarden i norsk rett. Standarden er et viktig skritt i arbeidet med å avdekke skjulte inntekter i utlandet. 

Etter forslaget får digitale plattformer som formidler utleie av bolig, utleie av transportmidler, salg av tjenester eller salg av varer, plikt til å gi opplysninger om norske og utenlandske skattepliktige som bruker plattformen. Opplysningene om norske skattepliktige skal brukes av norske skattemyndigheter, mens opplysninger om utenlandske skattepliktige skal utveksles automatisk med det aktuelle landet.  

Med forslaget vil skattemyndighetene få opplysninger om flere typer aktiviteter som formidles gjennom digitale plattformer enn de får i dag.  

Forslaget omfatter også drosjeplattformer. På bakgrunn av det pågående arbeidet med drosjeregelverket foreslås det bare mindre endringer på drosjeområdet. Drosjeformidlere får etter forslaget en plikt til å holde oversikt over om løyvehaverne er bosatt i utlandet.