Høring - plikt for digitale plattformer til å gi opplysninger til skattemyndighetene

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om plikt for digitale plattformer til å gi opplysninger til skattemyndighetene.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.10.2024

Vår ref.: 22/5049

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om plikt for digitale plattformer til å gi opplysninger til skattemyndighetene.

Forslaget innebærer at digitale plattformer som formidler utleie av bolig, utleie av transportmidler, salg av tjenester eller salg av varer, får en plikt til å gi opplysninger om norske og utenlandske skattepliktige som bruker plattformen. OECD har utviklet en standard om rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om inntekter opptjent gjennom digitale plattformer (DPI). Norge har sluttet seg til standarden, og forslaget gjennomfører standarden i norsk rett.

Vi ber om at den enkelte høringsinstansen vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 1. oktober 2024. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Maria Marthins Taaje  e.f.
lovrådgiver

                                                                    Ane Emilie Richter Jacobsen
                                                                    seniorskattejurist

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Energidepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Abelia
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Domstolsadministrasjonen
Entur AS
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
Jernbanedirektoratet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Taxiforbund
Norsk Økokrimforening (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Tolletaten
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet