Forlengjer midlertidige korona-lover på Kunnskapsdepartementets område

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Den uføreseielege smittesituasjonen gjer at det framleis kan bli naudsynt med tiltak, til dømes å drive skular og barnehagar på raudt i periodar for å stoppe smitte. Difor føreslår no Kunnskapsdepartementet å forlengje varigheita av dei tre mellombelse lovane for sektoren.

Ved å forlengje dei mellombelse lovane får skulane, barnehagane og deltakarar i ordningar etter introduksjonslova og integreringslova stabile rammar. Dei tre lovane er:

Høyringa støtta forlenginga av lovane. Dei er no føreslått forlenga til 1. desember 2021*.

Prop. 137 L (2020–2021)

*Retting: Opphavleg sto det 10. november.