Proposisjoner til Stortinget

Prop. 137 L (2020–2021)

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget