Prop. 137 L (2020–2021)

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, integreringsloven og introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige lovene er 1. juli 2021, med unntak av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven kapittel 1, som oppheves fra den tid Kongen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet foreslår at lovene forlenges til 10. november 2021. For den midlertidige loven om tilpasninger i introduksjonsloven, gjelder forslaget forlengelse av lovens kapittel 2. For øvrig foreslår departementet at lovene videreføres uten innholdsmessige endringer.