Historisk arkiv

Forlengjer midlertidige korona-lover på Kunnskapsdepartementets område

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Den uføreseielege smittesituasjonen gjer at det framleis kan bli naudsynt med tiltak, til dømes å drive skular og barnehagar på raudt i periodar for å stoppe smitte. Difor føreslår no Kunnskapsdepartementet å forlengje varigheita av dei tre mellombelse lovane for sektoren.

Ved å forlengje dei mellombelse lovane får skulane, barnehagane og deltakarar i ordningar etter introduksjonslova og integreringslova stabile rammar. Dei tre lovane er:

Høyringa støtta forlenginga av lovane. Dei er no føreslått forlenga til 1. desember 2021*.

Prop. 137 L (2020–2021)

*Retting: Opphavleg sto det 10. november.