Høringer

Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge de midlertidige reglene om tilpasninger i 1) barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, 2) integreringsloven og 3) introduksjonsloven (kapittel 2) for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige reglene om tilpasninger er 1. juli 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår at reglene forlenges til 10. november. For øvrig foreslår departementet at reglene videreføres uten innholdsmessige endringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.03.2021

Vår ref.: 21/1296

Høring - Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge de midlertidige reglene om tilpasninger i 1) barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, 2) integreringsloven og 3) introduksjonsloven (kapittel 2) for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige reglene om tilpasninger er 1. juli 2021.

 

Kunnskapsdepartementet foreslår at reglene forlenges til 10. november. For øvrig foreslår departementet at reglene videreføres uten innholdsmessige endringer.  

Ettersom de midlertidige lovene oppheves 1. juli i år, haster det å få fremmet et lovforslag om forlengelse for Stortinget. Det er derfor satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er mandag 8. mars 2021. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2836596

 

 

 

Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                          Daniel Bradley
                                                                                         seniorrådgiver

 • Abelia
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telkemark
 • KS
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Fagforbundet
 • Norsk Lektorlag
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Faglig forum for kommunalt fyktninger
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet