Justis- og beredskapsminister Mehls innlegg på overleveringen av Rushåndhevingsutvalgets utredning

(sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen, og spesielt utvalget. Tusen takk for utredningen og det arbeidet dere har lagt ned. Rushåndhevingsutvalget fikk et stort og viktig mandat fra regjeringen i mai i fjor. De har sett på strafferettslige og straffeprossessuelle spørsmål, knyttet til forebygging, avdekking og strafferetslige reaksjoner når det gjelder narkotikaovertredelser.

Dere har levert et solidt arbeid innenfor fristen. Det tror jeg vi kan være enige om når vi ser størrelsen på dette. Det blir spennende å gå igjennom. Regjeringen ønsker ikke avkriminalisering av bruk og befatning med narkotika, men vi ønsker at rusavhengige skal bli møtt med helsehjelp og oppfølging, i stedet for følbare straffereaksjoner. Det er slått fast i Hurdalsplattformen, og det har dannet grunnlaget for mandatet og utvalgets arbeid.

Narkotika er helseskadelig. Det ødelegger liv og har store konsekvenser både for den enkelte, menneskene rundt og for samfunnet. Regjeringen vil lykkes med å forebygge bedre og komme tidligere inn med hjelp og oppfølging, slik at færre begynner med narkotika og flere kommer seg ut av avhengighet.

Det er samfunnets jobb å beskytte oss mot narkotika, og særlig de som er mest sårbare blant oss. Derfor må vi ha effektiv helsehjelp. Det løser ikke justissektoren alene.

De siste årene har vi sett en økning i kokainbruk, spesielt blant unge. Både Folkehelseinstituttet og den nylig utgitte European Drug Report viser det med tydelighet. Noe som bekymrer meg, og som jeg vet bekymrer mange foreldre, skoler, helsevesenet og politiet.

I kjølvannet av denne utviklingen og den forrige regjeringens forslag til rusreform har vi også hatt en rusdebatt, som har vært engasjert fra ulike sider. Vi har sett tendenser til at holdningene til narkotika kan ha blitt påvirket i negativ retning. Vi hører stadig historier om ungdom som sier at narkotika har blitt mer vanlig å bruke, og spesielt kokain.

Det er viktig for meg å være tydelig på at narkotika er forbudt i dag, og kommer fortsatt til å være det. Det er enkelte i politiets førstelinje som har pekt på en usikkerhet om hvilke virkemidler politiet kan benytte seg av i narkotikasaker. I forbindelse med etterforskning kan politiet komme over informasjon som i grunnlag får mistanke om mer alvorlige narkotikalovbrudd. Det er helt avgjørende, etter mitt og regjeringens syn, at politiet kan bekjempe virksomheten til blant annet kriminelle gjenger, men også følge opp ungdom og andre som bruker og omsetter narkotika.

Regjeringen er opptatt av å sikre at politiet fortsatt skal ha egne virkemidler for å avdekke narkotikabruk blant ungdom. Det er også viktig at politiet har mulighet til å etterforske innførsel og salg av større mengder, og til å avdekke bakmenn, blant annet for å bekjempe organisert kriminalitet og den kriminelle økonomien.

Organisert kriminalitet er et veldig dagsaktuelt tema og er en stor trussel mot Norge, både lokalt og nasjonalt. Vi ser svenske kriminelle nettverk i alle politidistrikter, og vi har den siste tiden sett rekordstore narkotikabeslag i Oslo og Vestlandet, og i forrige uke i Troms.

Ofte er det sårbare personer eller ungdommer som bruker narkotika, men det kan være kyniske bakmenn bak som tjener grovt på salg og som også driver med annen type kriminalitet.

Nå har vi fått en grundig utredning av viktige sider ved dette feltet. Vi har fått et godt grunnlag for å vurdere om det er behov for lovendringer. Så ser jeg frem til å lese denne omfattende utredningen grunnlig og sette meg inn i de enklere forslagene.

Regjeringen har opptatt at vi skal ha en kunnskapsbasert ruspolitik, og da må også de endringene eller tiltakene som eventuelt settes inn, være godt utredet og gjennomtenkte. Det gjelder både juridiske vurderinger av strafferettslige og straffprosessuelle sider ved regjeringens kommende forebyggings- og behandlingsreform, men også hvordan vi skal nå måle om mindre narkotikabruk i samfunnet.

Utredningen kommer til å bli sendt på høring i tråd med vanlig praksis, og så skal vi følge opp utredningen i etterkant av det. Dette er et arbeid som kommer til å bli høyt prioritert i regjeringen for at vi kan nå måle om redusert misbruk, forebygging, effektiv bekjempelse av organisert kriminalitet og ikke minst bedre helsehjelp til de som har behov for det.