Klargjør rettigheter og plikter for studenter i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil klargjøre rettigheter og plikter bachelorstudentene ved Forsvarets høgskole har under utdanning. Klargjøringen innebærer endringer i både forsvarsloven og folketrygdloven.- Disse studentene er svært viktige for Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Etter at Stortinget ga sin tilslutning til å reformere utdanningssystemet i Forsvaret, ble Forsvarets høgskole, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen og Forsvarets ingeniørhøgskole slått sammen til én: Forsvarets høgskole (FHS).

- Studentene har gitt oss gode innspill på hvordan vi kan gjøre deres hverdag mer forutsigbar. Derfor gjør vi nå disse endringene. Det var behov for et tydeligere rammeverk og en klargjøring av de rettigheter og plikter studentene har under utdanningen. Vi ønsker ikke å lovregulere alle rettighetene, men vi mener at det er viktig at de overordnede rammene fremgår av lovverket, sier forsvarsministeren.

Før utdanningsreformen var de fleste studentene ansatt i Forsvaret med full lønn under utdanningen. Etter reformen er de ikke lenger definert som ansatte, og lønnen ble erstattet med et utdanningstillegg. I tillegg får de fri kost og losji og hjemreiser under utdanningen.

- Forsvaret trenger kompetent personell fremover og jeg er opptatt av at Forsvarets utdanningsinstitusjoner må være attraktive i kampen om de gode hodene. Vi foreslår å definere denne gruppen som «militære studenter» i forsvarsloven. Dette vil både øke forutsigbarheten for studentene og gjøre dem synlige som gruppe i loven. Det vil dessuten gjøre det tydelig at studentene ikke bare har rettigheter og plikter etter universitets- og høyskoleloven, men også etter forsvarsloven. Det vil også bli tydelig at studentene har tjenesteplikt etter forsvarsloven under utdanningen, sier forsvarsministeren.

Endringene i folketrygdloven presiserer at militære studenter og andre under utdanning i Forsvaret har en 24-timers yrkesskadedekning det første året av utdanningen, uavhengig av om førstegangstjenesten allerede er gjennomført. De får også den samme dekningen i øvrige studieår når de deltar på øvelser og liknende.