Kortere kø og større kraftverk: Nå skal kommunene avgjøre flere solkraftsaker

Regjeringen vil innføre en effektgrense for konsesjonsplikt for solkraftanlegg på 5 MW. Forslaget gjør det lettere for kommunene å selv godkjenne utbygging av solkraft. Det vil også føre til en kraftig nedgang i antall konsesjonssaker i behandling hos NVE. Selv om forslaget tar utgangspunkt i en grense på 5 MW, ønsker departementet høringsinstansenes syn på en mulig grense på 10 MW.

– Dette forslaget vil klargjøre konsesjonsplikten for aktørene, og dermed gjøre søknadsprosessen enklere. Anlegg under effektgrensen vil ikke trenge konsesjon og behandling hos NVE, men behandles kun i kommunene. I tilfeller hvor det ikke er større påvirkninger på kraftsystemet er det fornuftig at utbyggingen godkjennes lokalt der hvor inngrepene skjer, sier energiminister Terje Aasland.

I dag er det spenningsnivået på det elektriske anlegget som avgjør konsesjonsplikten for solkraftanlegg. Det fører til at anlegg med like fysiske dimensjoner og lignende miljøvirkninger ikke er sikret likebehandling. Dette er viktig ettersom solkraft vil bli viktigere i det norske kraftsystemet i årene fremover, og NVE har opplevd en økende pågang om konsesjonssøknader for solkraftanlegg det siste året.

En effektgrense på 5 MW eller 10 MW vil fjerne mindre solkraftsaker fra saksbordet til NVE, slik at de kan bruke mer ressurser på større og mer kompliserte konsesjonssaker. Dermed vil det virke effektiviserende for konsesjonsprosesser på solkraft.

Høringen på effektgrensen går ut samtidig med en høring om flere endringer i energiloven. Blant endringene er forslag om å utvide tilknytningsplikten for områdekonsesjonærer for ny produksjon. Forslaget innebærer at utbyggere av småkraftverk og mindre solkraftanlegg ikke trenger søke om egen konsesjon for nettilknytningen. Det tilsvarer gjeldende regler for tilknytningsplikt overfor nytt forbruk under områdekonsesjonsordningen. Tilknytningsplikten vil gjelde for nettanlegg opp til og med 22 kV.

Denne endringen vil også kunne fjerne en stor andel av køen for nettsaker hos NVE, og sammen med forslaget om effektgrense for solkraftanlegg vil disse forslagene legge til rette for en raskere utbygging av lokal energiproduksjon.

Regjeringen har også kommet til enighet med SV om en egen effektgrense som skal tilrettelegge for særlig utbygging av bakkemontert solkraft på industri- og næringsarealer, eller andre områder med flere arealformål. Departementet vil komme tilbake til enigheten siden og oppfølgning av denne.