Lanserte nytt verktøy i arbeidet mot fiskerikriminalitet

Blue Justice Initiative markerte i går sitt femårsjubileum. Samtidig ble det lansert et nytt verktøy som viser satellittinformasjon (AIS-signaler) fra fartøy over hele verden. Verktøyet skal brukes i arbeidet mot fiskerikriminalitet.

Global Investigative Ship Tracking User Portal (GLISTRUP) muliggjør at satellittinformasjon samles inn av fem norske statlige satellitter. Systemet tilbyr sanntidsdata, fire år med historiske data, og et avansert analyseverktøy.

-Blue Justice Initiative er en viktig del av Norges satsning mot fiskerikriminalitet. Dette nye verktøyet vil gi fiskerianalytikere i utviklingsland et kraftig redskap i kampen mot fiskerikriminalitet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Med støtte fra Utenriksdepartementet og i samarbeid med FNs program for global utvikling (UNDP) er det etablert et tverretatlig samarbeid for å bistå utviklingsland i kampen mot denne alvorlige trusselen.

- Fiskerikriminalitet er nært knyttet til forskjellige former for kriminalitet som for eksempel ulovlig fiske, menneskehandel, toll- og skatte bedrageri og annen form for økonomisk kriminalitet. Vi, som myndigheter, må bli bedre på samarbeid både på tvers av landegrenser og fagområder og dette verktøyet vil også hjelpe oss med det sier, fiskeri- og havministeren.

Deltakere fra 27 land var til stede under en konferanse for å markere at Blue Justice-initiativet feirer 5 år.

Konferansen kan også sees på nett-TV: Blue Justice-initiativet feirer 5 år! 

Om GLISTRUP:

GLISTRUP (Global Investigative Ship Tracking User Portal) gir sanntids- og historiske data om fartøybevegelser over hele verden, og er spesielt nyttig for fiskerianalytikere. Verktøyet kan også brukes til strategiske analyser av globale varestrømmer.

Om Blue Justice:

Norge lanserte «Blue Justice-initiativet» i 2019 for å bistå i implementeringen av den Internasjonale erklæringen om grensekryssende fiskerikrimianliet (Københavnerklæringen). Satsingen skal bistå land med å forebygge fiskerikriminalitet internasjonalt. Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP) og inngår i et samarbeid med en rekke andre norske etater og internasjonale samarbeidspartnere.

Samarbeidet gjøres blant annet gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter etablert i Vardø i 2021 og ved bruk av den digitale samhandlingsplattformen Blue Justice Community for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet. Blue Justice Community er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.