Forsiden

Lov om låneformidling trer i kraft 1. juli 2023

Kongen har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om låneformidling. Loven trer i kraft 1. juli 2023, og stiller nye og strengere krav til låneformidlere (finansagenter og finansmeglere) og deres virksomhet. Loven gjelder for formidling av alle typer lån til forbrukere, ikke bare boliglån. For forbrukerbeskyttelsen er det særlig viktig at formidlere av forbrukslån omfattes av lovforslaget.

Stortinget vedtok ny lov om låneformidling tirsdag 12. desember 2022. Kongen i statsråd har i dag besluttet at loven skal tre i kraft 1. juli 2023.

Loven innebærer at de offentligrettslige delene av boliglånsdirektivet blir del av norsk rett. Det fører til bedre forbrukerbeskyttelse, blant annet gjennom nye krav til egnethet, krav til god forretningsskikk, forsvarlig virksomhetsstyring og krav til godtgjørelses­ordninger. Loven bidrar også til å fremme finansiell stabilitet, først og fremst gjennom å stille krav til forsvarlig långivning. Les mer om ny lov om låneformidling.

Finansdepartementet ba i brev 18. november 2022 Finanstilsynet om å utarbeide forslag til forskrifter og overgangsregler til loven. Departementet legger opp til at et forslag vil bli sendt på høring våren 2023, slik at forskrifter og overgangsregler kan fastsettes før loven trer i kraft.