Mehl etablerer varslingsombud for politiet

Flere varslingssaker i politiet har vist at det er behov for å bedre varslernes forhold. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har derfor bestemt det skal opprettes et varslingsombud for politiet. Varslingsombudets sekretariat legges til Statens sivilrettsforvaltning på Hamar.

– Jeg er stolt av at vi i dag kan fortelle at vi skal etablere et uavhengig nasjonalt varslingsombud for politiet. Det er et nybrottsarbeid, sammen med fagforeningene og vernetjenesten i politiet. Jeg opplever at dette samarbeidet har vært avgjørende for at vi i dag har kommet frem til en ordning, sier Mehl.

Varslingsombudet skal oppnevnes av departementet for to år om gangen. Ombudet skal vurdere en definert type interne varslingssaker. Disse vil bli definert i et eget mandat, som skal utarbeides i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet, fagforeningene, Politidirektoratet, Statens sivilrettsforvaltingen og Politidirektoratet.

– Politiets fellesforbund har siden 2016 frarådet medlemmene sine å varsle om kritikkverdige forhold i politiet. Ansatte i politiet må kunne varsle uten å frykte konsekvenser. Det handler om den enkelte og tilliten vi har til politiet. Dette er bakteppet for varslingsombudet som etableres, sier Mehl.

Regjeringen har bestilt en statusrapport for arbeidet med kultur og ledelse i politiet, som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring skal levere innen 1. februar 2024.

– Politifolk skal være trygge på at de kan ta opp vanskelige forhold. Tidligere i år hadde Politiforum en undersøkelse hvor det gikk frem at 6 av 10 av de spurte mener at det det er en fryktkultur i politiet. Sånn skal det ikke være i politiet, sier justis- og beredskapsministeren.

Fakta om varslingsombudet

Målet er at varslingsombudet er etablert innen 1. mars 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner ombudet for to år av gangen.

Det er ønskelig at lederen har tung juridisk bakgrunn. I tillegg bør ombudet knytte til seg kompetanse med politifaglig bakgrunn og innen organisasjonspsykologi. Ordningen med varslingsombud skal evalueres innen ett år etter etableringen.