Nyheter

Melkekvoter for 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,99 for kvoteåret 2022. Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk fastsettes til 0,95.

I møtet den 3. desember 2021 gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2022.

Kumelk

Etter to år med høyt melkebehov som følge av effekter av koronapandemien, forventer markedsregulator Tine en reduksjon i etterspørselen etter kumelk i 2022. Tine anbefalte en reduksjon i forholdstallet for kumelk på ni prosentpoeng sammenlignet med inneværende år, fra 1,07 til 0,98. Melkeprodusentenes utnyttelse av kvoten (kvoteoppfyllingsgraden) er forventet å øke kraftig fra 2021 til 2022.

Jordbrukets organisasjoner påpekte usikkerheten knyttet til Tines prognosering, både på tilførsels- og etterspørselssiden. I tillegg stilte organisasjonene spørsmål ved at Tine har lagt opp til en lagernedbygging samtidig som produksjonen skal tas kraftig ned.

Norges Bondelag anbefalte å sette forholdstallet for kumelk til 0,99 for 2022, mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte et forholdstall på 1,00 for 2022. Tine responderte at et forholdstall på 0,99 er håndterbart, og at de kunne stille seg bak dette.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte på denne bakgrunn forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,99 for 2022.

Geitemelk

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2022 på 0,95, en økning på ett prosentpoeng fra inneværende år. Bakgrunnen for den anbefalte økningen er at Tine vurderer markedet for innenlandsk salg svakt økende. Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for geitemelk til 0,95 for 2022.

Referat fra drøftingene kan du lese her Referat fra kvotedrøftinger 2022.pdf