Pressemeldingar

Noreg annonserer sitt kandidatur som vertskapsland for Internet Governance Forum 2025

Regjeringa annonserer i dag sitt kandidatur som vertskapsland for Internet Governance Forum (IGF) i 2025. IGF, som vart oppretta av FNs generalsekretær i 2005, er eit multistakeholder forum for diskusjon om internettforvaltning og teknologi. Noreg ønskjer å samle det internasjonale samfunnet for å fremje inkluderande og meiningsfulle samtalar om sentrale internettrelaterte spørsmål.

– Noreg har ein sterk digital infrastruktur, med eit fokus på innovasjon og teknologiske framskritt basert på eit opent, inkluderande og transparent Internett. Diskusjonar om internettforvaltning er avgjerande for eit nært internasjonalt samarbeid for å sikre at internett er sikkert, gratis og opent for alle. Internett gjer oss alle tettare og meir samankopla, og Noreg ynskjer særleg å løfte småstatsperspektivet i denne samanhengen, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Om Noreg blir vald som vertskapsland, vil Noreg forplikte seg til å organisere eit IGF som fremmer mangfald, inkludering og openheit. IGF 2025 i Noreg vil fronte ei robust plattform for deltakarar til å utveksle idear, dele praksis og utvikle felles løysingar på dei komplekse utfordringane ein no står ovanfor i den digitale tidsalderen.

– Noreg har ei lang historie med satsing på menneskerettar, ytringsfridom og personvern på nett. Å vere vertskap for konferansen vil gi oss høve til å fremje desse verdiane ytterlegare og gi ei inkluderande plattform for globale diskusjonar om internettforvaltning, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Noregs kandidatur som vertskapsland for IGF 2025, reflekterer regjeringas engasjement i globale diskusjonar om internettforvaltning og utforming av politikk og praksis som fremjar inkludering, berekraft og innovasjon.