Nytt fra nyttår

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her er en oversikt over endringer som trer i kraft innen justissektoren fra 1. januar 2016.

Internasjonal barnebortføring

Fra 1. januar sentraliseres jurisdiksjonen i barnebortføringssaker til én domstol (Oslo tingrett), samtidig som ankefristen i disse sakene kortes ned til to uker. Videre innføres en regel om hvordan høring av barn i barnebortføringssaker skal gjennomføres. Dette vil være et effektivt tiltak for å styrke barns rett til å bli hørt i disse sakene, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 12. Straffansvaret blir dessuten utvidet slik at også bortføring fra barnevernet etter blant annet akuttvedtak gjøres straffbart. Et nytt rundskriv om barnebortføring trer i kraft på samme dato.

Lovendringene vil sammen bidra til å redusere skadevirkningene av en bortføring og føre til raskere behandling av sakene.

Økt salærsats

Advokatsalæret økes fra 970 til 995 kroner.

Økning i rettsgebyret

Rettsgebyret økes fra 860 til 1 025 kroner.

Inkassosatsen

Inkassosatsen for neste år er fastsatt til 670 kroner.

Attestering av eksigible gjeldsbrev

1. januar 2016 overføres oppgaven knyttet til attestering av eksigible gjeldsbrev for inndrivelse i Norden fra Justis- og beredskapsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning. Etter konvensjon mellom de nordiske land 11. oktober 1977 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser på privatrettens område og de ensartede nordiske lovene i Danmark, Finland, Sverige og Norge, kan fordringer knyttet til norske eksigible gjeldsbrev inndrives i et annet nordisk land. For at denne ordningen skal kunne benyttes for norske eksigible gjeldsbrev, må det gis en attest om at gjeldsbrevet oppfyller visse vilkår etter norsk rett. Denne attesten blir altså nå utstedt av Statens sivilrettsforvaltning.

Endringer i utlendingsloven

Ikraftsetting av ny straffelov (1. oktober), gjorde det nødvendig å harmonisere utlendingsloven med ny straffelov. Endringene vil blant annet sikre at rettstilstanden opprettholdes i størst mulig grad, slik at de samme lovbruddene som gir grunnlag for bortvisning og utvisning, også vil gjøre det i fremtiden.
Les mer om endringer i utlendingsloven

Nye politidistrikter

Som en del av nærpolitireformen, er antallet politidistrikter fra 1. januar redusert fra 27 til 12. De nyutnevnte politimestre får mål-. resultat- og budsjettansvar. Reformen skal gi oss et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig. Nærpolitiet skal ha kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre folks trygghet.
Les mer om nærpolitireformen

I de 6-12 måneder det tar å få på plass ny organisasjon i politidistriktene, vil det være en interimløsning, der driften i dagens politidistrikter i hovedsak fortsetter som før.

1. januar trer også disse i kraft: 

  • politiregisterloven § 14 om krav til forskriftsregulering av politiets registre,
  • lov om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov):
  • endringer i politiregisterforskriften (forskriftsregulering av behandling av opplysninger til forebyggende formål og enkelte andre endringer)

Prosjekt med hurtigbehandling av straffesaker i Oslo

Fra 2016 starter et toårig prosjekt med hurtigbehandling av straffesaker i Oslo med et klart og oversiktlig bevisbilde hvor det foreligger unndragelsesfare. Formålet med prosjektet er at sakene skal pådømmes i Oslo tingrett snarlig etter pågripelse og eventuell anke kan avklares raskt i Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Domfelte skal sone straffen umiddelbart etter rettskraftig dom. I de tilfellene det er aktuelt, skal det raskt fattes utvisningsvedtak med etterfølgende retur ut av landet. Tiltaket vil bidra til en mer effektiv straffesakskjede.
Les mer om prøveprosjektet

Prosjektering av lyd og bilde i domstolene

Fra neste år igangsettes det et prosjekt for å utrede innføringen av lyd og bildeopptak av parts- og vitneforklaringer i retten.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) gjøres landsdekkende

Evaluering av ordningen, som siden 2006 har vært prøvd ut i Bergen og Oslo, har vist positive effekter. Programmet vil bidra til en reduksjon i tilbakefall til ny kriminalitet og en økning i livskvaliteten for en særlig tungt belastet gruppe. Fra neste år gjøres ordningen permanent og landsdekkende.
Les mer om landsdekkende narkotikaprogram i kriminalomsorgen

Straffegjennomføring i Nederland

Forskrift om straffegjennomføring i Nederland trådte i kraft 18. desember.