Historisk arkiv

Endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i statsråd i dag fremmet en proposisjon for å harmonisere utlendingsloven med straffeloven, som følge av at en rekke lovbrudd får endret strafferamme i ny straffelov.

Ved ikrafttredelsen av ny straffelov 2005, som etter planen skal tre i kraft 1. oktober 2015, får en rekke lovbrudd hevet eller senket strafferamme sammenlignet med gjeldende straffelov. Disse endringene får betydning blant annet for grunnlaget for å kunne utvise og bortvise utlendinger som har begått straffbare forhold.

– Det er viktig å endre utlendingsloven slik at personer som oppholder seg ulovlig i Norge, og som for eksempel nasker, fremdeles kan bli utvist etter utlendingsloven. Nasking er i dag et viktig grunnlag for utvising av utenlandske kriminelle og vil uten en endring av utlendingsloven ikke lenger kunne benyttes, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Bortvisnings- og utvisningsinstituttet er viktige virkemidler for å forebygge og bekjempe kriminalitet i Norge. Det er derfor viktig å sørge for at rettstilstanden opprettholdes i størst mulig grad på dette området, slik at man fortsatt kan bortvise eller utvise utlendinger som er ilagt straff for kriminelle handlinger.

For å sikre at de samme lovbruddene som i dag gir grunnlag for bortvisning og utvisning også skal gjøre det i fremtiden, må utlendingsloven harmoniseres med den nye straffeloven. Proposisjonen behandler derfor blant annet spørsmålet om reglene for bortvisning og utvisning i utlendingsloven eksplisitt bør inkludere eller ekskludere visse lovbrudd som grunnlag for denne typen forvaltningsreaksjoner, som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005.