Prop. 145 L (2014–2015)

Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Ved ikrafttredelsen av ny straffelov 2005 får en rekke lovbrudd hevet eller senket strafferamme sammenlignet med gjeldende straffelov. Disse endringene får blant annet betydning for grunnlaget for å kunne utvise og bortvise utlendinger som har begått straffbare forhold, samt enkelte andre utlendingrettslige forhold. Proposisjonen her omhandler justeringer i utlendingsloven som følge av dette. I tillegg inneholder den et forslag til retting av en henvisning og en skrivefeil i en bestemmelse.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget