Historisk arkiv

Raskere behandling av internasjonale barnebortføringssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven. Endringene skal til bidra til en mer effektiv behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge og til bedre ivaretakelse av barn i disse sakene.

– En rask behandling av internasjonale barnebortføringssaker vil kunne bidra til å redusere påkjenningene for barn som utsettes for bortføring. Derfor er det viktig at Norge sørger for at internasjonale barnebortføringssaker løses raskt og på en så god måte som mulig når barn er bortført til Norge. Det gir oss også et enda bedre grunnlag for å utøve påtrykk i saker der barn er bortført fra Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Arbeidsgruppen fremsatte en rekke generelle forslag til endringer i myndighetenes håndtering av barnebortføringssakene. Disse forslagene gjelder særlig tilfeller der barn er bortført fra Norge. Flere av disse forslagene er allerede fulgt opp. Blant annet er Utenriksdepartementets arbeid med barnebortføringssaker styrket, og både UD og Justis- og beredskapsdepartementet tilbyr nå rutinemessig et innledende møte for gjenværende forelder i saker der barn er bortført fra Norge til utlandet. Dette kommer i tillegg til den nylig innførte loven om stans i utbetaling av offentlige ytelser og barnebidrag når et barn et bortført fra Norge.

– Departementet prioriterer arbeidet med internasjonale barnebortføringssaker høyt, og vi jobber kontinuerlig for å sikre ivaretakelse av barnets beste, sier Anundsen.    

Regjeringen foreslår å sentralisere jurisdiksjonen i barnebortføringssaker til én domstol (Oslo tingrett), innføre kortere ankefrist i disse sakene (to uker) og å innføre en regel om hvordan høring av barn i barnebortføringssaker skal gjennomføres. Det foreslås å utvide straffansvaret, slik at også bortføring fra barnevernet etter blant annet akuttvedtak gjøres straffbart.

Det foreslås videre et utreiseforbud i barnevernloven når en sak er oversendt fylkesnemnda, og innføring av en plikt for sentralmyndigheten til å underrette barneverntjenesten både der et barn er bortført til Norge og der et bortført barn er returnert til Norge. Videre foreslås det å utvide reglene for fri rettshjelp i barnebortføringssaker.