Prop. 143 L (2014–2015)

Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring)

I proposisjonen fremmes det forslag til lovendringer for å bidra til at internasjonale barnebortføringssaker i Norge løses raskere enn i dag, og for å sikre at hensynet til barnet ivaretas i prosessen. Det foreslås blant annet å sentralisere jurisdiksjonen i barnebortføringssaker til én domstol, innføre kortere ankefrist, og å innføre en regel om hvordan høring av barn skal gjennomføres. Det foreslås videre å utvide straffansvaret slik at også bortføring fra barnevernet etter blant annet akuttvedtak gjøres straffbart. Proposisjonen følger opp arbeidsgrupperapporten «Internasjonal barnebortføring», og utredningen «Hensiktsmessig behandling av barnebortføringssaker ved norske domstoler» av tingrettsdommer Selvaag. Formålet med endringsforslagene er å styrke barneperspektivet i disse sakene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget