Offisielt fra statsråd 14. juni 2013

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal gå igjennom eierseksjonsloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. juni 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 179 S (2012-2013)
Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005
(Pressemelding)

Meld. St. 42 (2012-2013)
Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 177 L (2012-2013)
Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid).
Lovvedtak 78 (2012-2013).  Lov nr. 32
Delt ikrafttredelse av loven.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2014 med unntak av §§ 17-1 tredje ledd nytt andre punktum, 17-1 nytt femte ledd og 17-4 nytt tredje ledd, som trer i kraft 1. juli 2013. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.
Lovvedtak 79 (2012-2013). Lov nr. 33

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)
Lovvedtak 77 (2012-2013). Lov nr. 34
Loven gjelder fra 1. juli 2013.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i konkurranseloven.
Lovvedtak 67 (2012-2013). Lov nr. 35
Loven trer i kraft 1. januar 2014.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi).
Lovvedtak 62 (2012-2013). Lov nr. 36
Loven trer i kraft fra 1. september 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i psykisk helsevernloven.
Lovvedtak 75 (2012-2013). Lov nr. 37
Delt ikraftsetting av loven.
Loven trer i kraft 1. januar 2014 med unntak av romertall I § 4A-6a, som trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)
Lovvedtak 76 (2012-2013). Lov nr. 38
Loven trer i kraft 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringar i helsepersonelloven m.m. (utsending av epikrisar og utlevering av teiepliktige opplysningar til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring m.m.)
Lovvedtak 74 (2012-2013). Lov nr. 39
Loven tek til å gjelde frå 1. juli 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)
Lovvedtak 68 (2012-2013). Lov nr. 40
Delt ikraftsetting av lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger). Med unntak av endringen av aksjeloven § 2-1 første ledd i lovens del I gjelder loven fra 1. juli 2013.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.)
Lovvedtak 69 (2012-2013). Lov nr. 41
Loven gjelder fra 1. juli 2013.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i forvaltningsloven.
Lovvedtak 72 (2012-2013). Lov nr. 42

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2013 til lov om endring i straffeprosessloven.
Lovvedtak 99 (2012-2013). Lov nr. 43
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringar i straffegjennomføringsloven mv.
Lovvedtak 70 (2012-2013). Lov nr. 44

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene)
Lovvedtak 65 (2012-2013). Lov nr. 45
Loven trer i kraft fra 1. januar 2014.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringar i jordlova.
Lovvedtak 83 (2012-2013). Lov nr. 46
Loven trer i kraft fra 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringar i odelslova.
Lovvedtak 84 (2012-2013). Lov nr. 47
Loven trer i kraft fra 1. januar 2014.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om endringer i friluftsloven mv.
Lovvedtak 60 (2012-2013). Lov nr. 48

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i lov om statlig naturoppsyn.
Lovvedtak 87 (2012-2013). Lov nr. 49

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i naturmangfoldloven.
Lovvedtak 89 (2012-2013). Lov nr. 50
Loven trer i kraft fra 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven.
Lovvedtak 88 (2012-2013). Lov nr. 51
Loven trer i kraft fra 1. juli 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2013 til lov om endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven.
Lovvedtak 59 (2012-2013). Lov nr. 52
Loven trer i kraft fra 14. juni 2013.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringer i energiloven.
Lovvedtak 86 (2012-2013). Lov nr. 53
Lov om endringer i energiloven trer i kraft fra 1. juli 2013.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 29. april 2013 til lov om endringer i ekomloven.
Lovvedtak 49(2012-2013). Lov nr. 54
Loven trer i kraft 1. juli 2013.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Fiskeri- -og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om mortifikasjon av skuldbrev.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

Fastsetting av forskrift om behandling av saker om straff for personer mistenkt for piratvirksomhet i Det indiske hav.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

 Miljøverndepartementet

 Fastsetting av forskrift om Miljøvedtaksregisteret.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Fastsetting av forskrift om innkreving av bompenger fra tunge godskjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 3. juni 2013 om endringer i konkurranseloven til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og beredskapsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter aksjeloven, allmennaksjeloven og foretaksregisterloven.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Samferdselsdepartementet

Delegering av funksjoner innen myndigheten etter ekomloven.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnemning av eit lovutval for å gjennomgå eigarseksjonslova.
Lovutvalet får slik samansetjing:

Sorenskrivar Christian Fr. Wyller (Hjelmeland), leiar
Seniorrådgjevar Hugo Torgersen (Oslo)
Advokat Bente Lauritzsen (Oslo)
Rådgjevar Cecilie Asak (Frogn)
Fagansvarleg for kart og oppmåling Berit Danielsen (Bærum)
Advokat Liv Zimmermann (Bærum)
Stipendiat Harald Benestad Anderssen (Tromsø)
(Pressemelding)

6. Klagesaker mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

Klage fra Avinor AS v/Svalbard lufthavn over Helse- og omsorgsdepartementets vedtak av 9. februar 2009 om avslag på søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk på Svalbard lufthavn. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra ExxonMobil over Olje- og energidepartementets vedtak 8. april 2013 om nye stemmeregler for Snorre Unit. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Gry Karen Waage utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Nita Kapoor åremålsbeskikkes som direktør for Fredskorpset for et tidsrom av fire år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Jon Meyer frabeordres som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2013.

Kommandør Lars Arne Auli beordres som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2013, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Major Lars William Wroldsen frabeordres som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2013.

Kaptein Magnus Been Wangberg beordres som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2013, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Major Steffen Masserud beordres som adjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2013, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Oberst Trond Kotte utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør, midlertidig flaggkommandør Lars Saunes utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Arne Opperud utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Jan-Inge Wensell Raanes som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke ut over 15. juni 2015.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke ut over 31. oktober 2013.

Tingrettsdommer Trine Standal utnevnes til sorenskriver ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av luftfartsavtale mellom Norge og Vietnam og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Undertegning av:
En frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og
En bilateral landbruksavtale mellom Norge og Bosnia-Hercegovina.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. februar 1996 mellom Norge og Sør-Afrika, undertegnet i Cape Town 16. juli 2012.

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Nederland, undertegnet i Oslo 23. april 2013.

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling legges ned med virkning fra 1. juli 2013.

Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi AS gis tillatelse til bygging av Blåfjell pumpe med overføring av vann til Blåsjømagasinet i Ulla-Førre anleggene i Hjelmeland kommune.
(Pressemelding)

Tillatelse til endring av manøvreringsreglementet for Laudal kraftverk i Mandalsvassdraget i Marnadal kommune.
(Pressemelding)

 

           

Til toppen