Prop. 177 L (2012–2013)

Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta)

Prop. 177 L

(2012–2013)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta)

Tilråding frå Helse- og omsorgsdepartementet 14. juni 2013, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget