Offisielt fra statsråd 2. mars 2012

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om utbygging av strømnettet i Norge.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. mars 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 66 L (2011-2012)
Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Prop. 67 L (2011-2012)
Endring i universitets- og høyskoleloven
(rapportering til database for vitenskapelig publisering)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Meld. St. 14 (2011-2012)
Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om opphevelse av forskrift 11. desember 1992 nr. 1065 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg IV punkt 1 (rådsforordning (EØF) nr. 1056/72) om innberetning om planlagte investeringer av interesse for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde vedrørende olje, gass- og elektrisitetssektoren.

3.      Styrer, utvalg

Arbeidsdepartementet

Følgende personer oppnevnes som særskilte meklere for perioden 2. mars 2012 til 28. februar 2014:

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, Oslo
Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Professor Nils-Henrik M. von der Fehr, Hurdal (ny)
Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss
Tingrettsdommer Inger-Marie Landfald, Sarpsborg
Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen
Cand.polit. Tor Saglie, Oslo (ny)
Siviløkonom Inger-Johanne Sletner, Bærum (ny)
Generalsekretær Merete Smith, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Lagdommer Dag Stousland, Bærum

Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum, oppnevnes som fast stedfortreder for riksmekler Kari Gjesteby.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg for å gjennomgå lostjenesten og regelverk:

Leder:
Førstelagmann Bjørn Solbakken, Haugesund

Medlemmer:
Administrerende direktør Nils Magne Fjereide, Bergen
Administrerende direktør Siri Hatland, Bergen
Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Bærum
Avdelingsleder Rune Mortensen, Sørum
Forbundsleder Jan Magne Fosse, Lindås
Fylkesmiljøvernsjef Kjersti Gram Andersen, Ski
Maritim direktør Paal Waage, Oslo
Losoldermann Elise Rusten, Tønsberg
Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, Oslo
Fylkesråd for plan og næring Kari-Anne Opsal, Harstad
Havnedirektør Ingvar M. Mathisen, Bodø
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Teknisk Ukeblad på Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument med utkast til veiledning om vesentlige vannforvaltningsspørsmål tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Rune Klausen utnevnes til dommer ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Senioringeniør Audun Bruflot utnevnes til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Rådgiver Aasmund Berg utnevnes til jordskiftedommer ved Nedre Buskerud jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Senioringeniør Lars Kristoffer Lobben konstitueres som jordskiftedommer ved Nedre Telemark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6.      Andre saker

Olje- og energidepartementet

Løyve til regulering og overføring for utbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverk i Rødøy og Lurøy kommunar i Nordland.