Offisielt fra statsråd 4. september 2009

I statsråd i dag ble det vedtatt å fastsette en forskrift om endringer i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. september 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 111 (2008-2009)
Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)
(Pressemelding)Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 110 (2008-2009)
Om lov om vergemål (vergemålsloven)
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod trer i kraft 1. januar 2010.

Justis- og politidepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 76 om endring i tomtefestelova tek til å gjelde 1. oktober 2009.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringar i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) vert fastsett.
(Pressemelding)

Forskrift om overgangsreglar ved iverksetjing av lov 19. juni 2009 nr. 76 om endring i tomtefestelova vert fastsett.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

4.      Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende oppnevnes til en delegasjon til De forente nasjoners 64. ordinære generalforsamling:

Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Ambassadør Morten Wetland

Stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide
(reserve Linda Cathrine Hofstad Helleland)
Stortingsrepresentant Borghild Tenden
(reserve Leif Helge Kongshaug)
Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard
(reserve Torstein Rudihagen)
Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg
Stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr
(reserve Øyvind Vaksdal og Karin S. Woldseth)
Stortingsrepresentant Erling Sande
(vara Jenny Klinge)

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen
Stortingsrepresentant Rolf Reikvam
Stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal
(reserve Karin S. Woldseth, Jon Jæger Gåsvatn og Kåre Fostervold)
Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker
(reserve Elisabeth Røbekk Nørve)
Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen
(reserve Sonja Mandt-Bartholdsen)
Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et uavhengig klageorgan for behandling av klager på Medietilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter valgloven:

Medlemmer:
1.      Advokat Harald C. Bjelke jr., Oslo, leder
2.      Advokat Kyrre Eggen, Oslo
3.      Stipendiat Kjersti Thorbjørnsrud, Oslo

Varamedlemmer:
1.      Førsteamanuensis Johann Roppen, Volda
2.      Advokat Camilla Sophie Vislie, Oslo

Oppnevningen gjelder for 5 år.
(Pressemelding)

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Astana, Dag Malmer Halvorsen, utnevnes tillike til ambassadør i Asjkhabad, Turkmenistan.

Ambassadør i Astana, Dag Malmer Halvorsen, utnevnes tillike til ambassadør i Bisjkek, Kirgisistan.

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingssjef Anne-Mette Ullahammer utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Ketil Lund innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. november 2009.

 6.       Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av vedtektene av 26. januar 2009 om opprettelse av Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv 2004/113/EF om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Undertegning av en avtale mellom Den europeiske union og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, og rådsbeslutning 2008/616/JIS om gjennomføringen.

Inngåelse av en firepartsavtale med Island, EU og USA om tilknytning til luftfartsavtalen mellom EU og USA, og en tilleggsavtale mellom Norge, Island og EU om gjennomføringen av firepartsavtalen.

Inngåelse av en avtale mellom Liechtenstein, Island og Norge om gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket og om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandling av en asylsøknad framsatt i Liechtenstein, Island eller Norge.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av artikkel 27 om utveksling av opplysninger i overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt gjelder De nederlandske antiller til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt gjelder Aruba om utveksling av opplysninger i skattesaker og overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt gjelder Aruba til fremme av økonomisk utvikling i Aruba.

Undertegning av en protokoll til endring av artikkel 27 om utveksling av opplysninger i skatteavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 19. desember 1997.

Undertegning av en protokoll og tilleggsprotokoll til endring av artikkel 27 om utveksling av opplysninger i skatteavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet i Wien 28. november 1995, med protokoll og tilleggsprotokoll undertegnet i Wien 14. november 2005.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Tyrkia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Helse- og omsorgsdepartementet

Med hensyn til de tiltak som har vært nødvendig å iverksette under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde i forbindelse med håndtering av ny influensa A (H1N1) og de ekstraordinære utgiftene som følge av dette, kan følgende kapitler og poster i statsbudsjettet for 2009 overskrides med inntil nevnte beløp:
Kap. 702 Helse- og sosialberedskap, post 21 Spesielle driftsutgifter med 180 mill. kroner.
Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt, post 21 Spesielle driftsutgifter med 495 mill. kroner.
Kap. 732 Regionale helseforetak, post 70 Tilskudd til helseforetakene med 235 mill. kroner.

Kultur- og kirkedepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”James McNeill Whistler grafikk” ved Munch-museet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 21. september 2009 til 25. januar 2010 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Munch-museet.

Landbruks- og matdepartementet

Med hjemmel i lov om reindrift § 7 første ledd foretas det ekspropriasjon av rett til å utøve reindrift i henhold til reindriftsloven §§ 19, 20, 22, 23 og 24, samt rett til å oppføre gjerder i samsvar med det som er lagt til grunn i den framforhandlede avtalen, på eiendommene gnr. 122 bnr. 4 tilhørende Ola Arvid Brynhildsvoll, gnr. 132 bnr. 264 tilhørende Per Jørgen Jamtvoll og gnr. 132 bnr. 263 tilhørende Hans B. Sødal.

Miljøverndepartementet

I medhold av plan- og bygningslovens § 6.2 første ledd fastsettes statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Punkt 4.8 annet ledd i Konsesjon av 2. juni 2006 for utbygging og drift av et digitalt bakkenett for fjernsynskringkasting i Norge oppheves.
(Pressemelding)

Til toppen