Ot.prp. nr. 110 (2008-2009)

Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 110

(2008-2009)

Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 4. september 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 16 Vergemål

Følg proposisjonen på Stortinget