Offisielt frå statsrådet 5. juni 2015

I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar. Det vart óg lagt fram ein proposisjon om utbygging og finansiering av samferdselsprosjektet Førdepakken i Sogn og Fjordane.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. juni 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

(Dokumentlenkene blir aktive fra kl. 11.45)

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 136 S (2014-2015)
Endringar i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Landbruks- og matdepartementet
Meld. St. 31 (2014-2015)
Garden som ressurs – marknaden som mål
Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Prop. 137 S (2014-2015)
Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2015 til lov om endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog).
Lovvedtak 73 (2014-2015) Lov nr. 37 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2015 til lov om endringar i oreigningslova.
Lovvedtak 66 (2014-2015) Lov nr. 38

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mai 2015 til lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven).
Lovvedtak 65 (2014-2015) Lov nr. 39

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om behandling av straffesaker når norske skip deltar i en Frontex-operasjon.

Kunnskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 18. desember 1987 nr. 984 om registrering av foretak.

4. Styrer, utvalg m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Sven Ole Fagernæs oppnevnes som nestleder til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.

Doktorgradsstipendiat Lavleen Kaur oppnevnes som varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.

Advokat Arne Gunnar Aas oppnevnes som varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.

Professor Tor Ketil Larsen oppnevnes som fast medlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud gis avskjed i nåde fra sitt embete for å gå tilbake til sitt verv som stortingsrepresentant.

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Reynir Johannesson utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Frabeordring av oberst Odd Inge Botillen som overadjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2015.

Beordring av oberst Halvor Johansen som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2015, for en periode på tre år.

Beordring av major Kristian Buvarp som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2015, for en periode på tre år.

Frabeordring av orlogskaptein Joakim Traavik Opsahl-Sværen som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2015.

Beordring av kapteinløytnant Odd Martin Røed som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2015, for en periode på tre år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fagdirektør Grete Antonie Jarnæs konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for inntil ett år med tiltredelse 10. juni 2015.

Nærings- og fiskeridepartementet
Fagdirektør Sigrid Dahl Grønnevet utnevnes til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av 20. mars 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Rådsforordning (EF) nr. 723/2009 av 25. juni 2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium), kan bli bindende for Norge.

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020).

Olje- og energidepartementet
Tverrelva Kraft AS gis tillatelse til regulering av Mannsvatnet i Kvinnherad kommune.