Proposisjoner til Stortinget

Prop. 137 S (2014–2015)

Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane

I Prop. 137 S om utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane, inngår en rekke tiltak som skal sikre god trafikkflyt gjennom Førde sentrum og øke sikkerheten for gående og syklende. Prosjektene vil føre til bedre vilkår både for gjennomgangstrafikk og lokal trafikk. Pakken finansieres med en kombinasjon av bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget