Offisielt frå statsrådet 1. juni 2012

I statsråd i dag er det vedteke at Norsk Tipping kan tilby nettbaserte spel.

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. juni 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeidsdepartementet

Prop. 125 S (2011-2012)
Tilleggeløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 126 L (2011-2012)
Endringer i likestillingsloven
(tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Meld. St. 25 (2011-2012)
Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011

2. Styrer, utval 

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til delegasjon til De forente nasjoners toppmøte om bærekraftig utvikling (RIO+20) i Rio de Janeiro, Brasil:

Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utviklingsminister Heikki Holmås
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell
Statssekretær Hans Kristian Amundsen
Statssekretær Kristine Gramstad

Stortingsrepresentant Eirin Sund
Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll
Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen
Stortingsrepresentant Nicolay Astrup
Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum

Sametingsrepresentant Vibeke Larsen

Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg, Utenriksdepartementet
Ekspedisjonssjef Ingvard Havnen, Statsministerens kontor
Ekspedisjonssjef Hæge Johanna Andenæs, Miljøverndepartementet
Ambassadør Turid B. Rodrigues Eusébio, Norges ambassade i Brasilia
Politisk rådgiver Audun Garberg, Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Aud Lise Norheim, Utenriksdepartementet
Forhandlingsleder Harald Neple, Utenriksdepartementet
Generalkonsul Helle Klem, Generalkonsulatet i Rio de Janeiro
Ministerråd Jostein Leiro, Ambassaden i Roma (FN)
Ambassaderåd Inge Per Øie Nordang, Norges ambassade i Brasilia
Avdelingsdirektør Henrik Einevoll, Landbruks- og matdepartementet
Avdelingsdirektør Idunn Eidheim, Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Guri Sandborg, Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Morten Nordskag, Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Nina C. Rør, Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Bente Herstad, Norad
Avdelingsdirektør Einar Telnes, Norad
Avdelingsdirektør Jan Petter Nore, Norad
Kommunikasjonssjef Trude Måseide, Statsministerens kontor
Kommunikasjonssjef Jon Berg, Miljøverndepartementet
Underdirektør Ove Hokstad, Fiskeri- og kystdepartementet
Seniorrådgiver Marianne Loe, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Narve Solheim, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Svein Bæra, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Berit Tvete, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Inger Holten, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Heidi Olufsen, Statsministerens kontor
Seniorrådgiver Juliet Namuli Birabwe Haveland, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Seniorrådgiver Anne Magnusson, Fiskeri- og kystdepartementet
Ambassadesekretær Anne Heidi Kvalsøren, FN-delegasjonen i New York
Konsul André Mundal, Generalkonsulatet i Rio de Janeiro
Rådgiver Yngvild Våge Steihaug, Landbruks- og matdepartementet
Rådgiver Ole-Bjørn Mælandsmo, Statsministerens kontor
Rådgiver Trym Oust Sonstad, FN-delegasjonen i New York
Konsulent Hans-Petter Hammer, Utenriksdepartementet
Aspirant Camilla Sandbakken, Utenriksdepartementet

Seniorrådgiver Jon Petter Gintal, Sametinget

Direktør Gro Lindstad, FOKUS
Direktør Andrew Preston, Forum for utvikling og miljø
Spesialrådgiver Jørn Inge Dørum, KS
Rådgiver Anne-Beth Skrede, LO
NTNU student Aleksander Kolstad, NTNU
Offisiell ungdomsdelegat Cilia Holmes Indahl, LNU

3. Klagesaker m.m.

Kulturdepartementet

Klage fra Veslemøy Østrem i Aftenposten over Kulturdepartementets vedtak 23. april 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 214 i sak 06/131. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Cathrine Elnan i Aftenposten over Kulturdepartementets vedtak 13. april 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 214 i sak 06/131. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Eivind S. Homme utnevnes til ambassadør i New Delhi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Jens-Petter Kjemprud utnevnes til ambassadør i Teheran, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Grete Løchen utnevnes til ambassadør i Colombo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Guro Katharina Helwig Vikør utnevnes til ambassadør i Sofia, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Avdelingsdirektør Tore Raasok utnevnes til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av avtale om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Zambia og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Etiopia og omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet.

Kulturdepartementet

Norsk Tipping gis tillatelse til å tilby nettbaserte spill.
(Pressemelding)