Offisielt frå statsrådet 12. oktober 2018

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal gå gjennom drapssaker der gjerningspersonen er daverande eller tidlegare partnar.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. oktober 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 5 (2018-2019)
Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 2 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner)
(Nyheitssak)

2. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen:

Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen, Oslo (leder)
Advokat Merete Smith, Oslo
Advokat Torgeir Røinås Pedersen, Fredrikstad
Førsteamanuensis Tone Ognedal, Oslo
Fylkesnemndsleder Magnus Aarø, Molde
Professor emeritus Kristian Andenæs, Oslo
Organisasjonsleder Cathrine Moksness, Oslo
(Nyheitssak)

Oppnevning av et offentlig utvalg som skal gjennomgå drapssaker der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner:

Professor Ragnhild Helene Hennum, Oslo (leder)
Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Trondheim
SARA-koordinator Kristine Eikemo, Bergen
Psykologspesialist Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg
Rådgiver Heidi Marie Engvold, Oslo
Leder Fakhra Salimi, Oslo
Psykolog Henning Mohaupt, Stavanger
Leder Eilif Norvang, Karasjok
Leder Tove Hægg Versland, Kristiansand
Kommuneoverlege Klaus Melf, Fusa
(Nyheitssak)

3. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Espen Eidum over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse 8. mai 2018 om avslag på innsyn tas ikke til følge.

Klage fra Eskil Wie Furunes over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse 20. juni 2018 om avslag på innsyn tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Sveinung Rotevatn gis avskjed som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara i Justis- og beredskapsdepartementet og utnevnes på nytt som statssekretær for statsråd Ola Elvestuen i Klima- og miljødepartementet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Svein Atle Michelsen til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 1. januar 2019 og med varighet til og med 30. juni 2019.
(Nyheitssak) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Erling Rimestad til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorøkonom Silje Ones til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Overføringen av Rindal kommune til Trøndelag politidistrikt utsettes.
Justis- og beredskapsdepartementet gis myndighet til å treffe vedtak om tidspunkt for overføring av Rindal kommune til Trøndelag politidistrikt.

Nærings- og fiskeridepartementet
Statssekretær Magnus Thue oppnevnes som ny norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

Olje- og energidepartementet
Sira-Kvina kraftselskap gis tillatelse til å overføre Vestre Melraktjødn til Heimre Flogvatn i Sirdal kommune.
(Nyheitssak)