Offisielt frå statsrådet 21. oktober 2011

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ei stortingsmelding om nordisk samarbeid.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. oktober 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Meld St. 5 (2011-2012)
Nordisk samarbeid

Forsvarsdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2011-2012)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet

Prop. 3 S (2011-2012)
Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer.
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Samferdselsdepartementet

Ikraftsetjing av vegtrafikklov 18. juni nr. 4 1965 § 7a (vegprising) frå 24. oktober 2011

3.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Knut Steffensen over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i resterende dokumenter på dokumentnummer 1, 2, 5, 6, 9 og 12 i sak 201000965. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Bonde Harald Oskar Buttedahl utnevnes til statssekretær for statsråd Lars Peder Brekk med tiltredelse 1. november 2011.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Roma, Bjørn Trygve Grydeland, utnevnes tillike til ambassadør i Valletta, Malta.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Bridgetown, Barbados.

Kommunal- og regionaldepartementet

Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Ekspedisjonssjef Leif Olav Forsell utnevnes til departementsråd i Landbruks- og matdepartementet.

Personal- og organisasjonsdirektør Anna Berg utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Prosjektleder Erik Mathias Dugstad utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av underdirektør Ingun Hagesveen til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av protokoll av 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade som følge av sjøtransport av farlige og skadelige stoffer av 3. mai 1996.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om luftkvalitet og renere luft for Europa.

Inngåelse av avtale med Sierra Leone om norsk bistand ved innhenting og behandling av seismiske og/eller batymetriske data i forbindelse med Sierra Leones forberedelse av et framlegg for Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av to avtaler mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Den demokratiske republikken Kongo om ettergivelse av Den demokratiske republikken Kongos gjeld til Norge.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Macaos spesielle administrative region i Folkerepublikken Kina, undertegnet i Paris den 29. april 2011.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Ekspedisjonssjefen i kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fritas fra funksjonen som departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i saker som gjelder kirkens lære, saker av viktighet som angår kirken og teologiske studier ved universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Samferdselsdepartementet

I statsrekneskapen for 2011 blir det utgiftsført utan løyving inntil 3 mill. kroner under kapittel 1354 Statens jernbanetilsyn, post 21 Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg.