Offisielt frå statsrådet 25. januar 2013

I statsråd i dag vart det mellom anna oppnevnt eit utval som skal vurdere reglane i straffelova om utilreknelegheit og bruken av rettspsykiatrisk sakkunnige i straffesaker. Det vart også fremma ein proposisjon om rehabilitering av Slottsplassen.

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. januar 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 58 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Rehabilitering av Slottsplassen)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Miljøverndepartementet

Kongelig resolusjon 22. juni 2012 om delt ikraftsetting av Stortingets vedtak til lov om forvaltning av naturens mangfold kapittel IV oppheves.

Delvis ikraftsetting av kapittel IV i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold. §§ 28, 30, 31 og 32 gjelder fra 1. juli 2012 for utenlandske treslag.

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2013.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrifter om vern for 29 områder i fylkene Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Rogaland.
(Pressemelding)

 4. Delegasjon av myndigheit

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-5 første ledd annet punktum til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
(Sjå pkt. 5 Styrer og utval)

5. Styrer, utval

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kommisjonsleder og følgende medlemmer oppnevnes til Barnesakkyndig kommisjon for perioden fra og med 25. januar 2013 til og med 31.desember 2015:

Kommisjonsleder:
Psykologspesialist An-Magritt Aanonsen, Oslo (reoppnevnes)

Kommisjonsmedlemmer:
Psykologspesialist Mette Sund Sjøvold, Nesodden (reoppnevnes)
Psykolog, PhD Lis Astorp Thorseng, Oslo (reoppnevnes)
Psykologspesialist, dr. psychol Birgit Svendsen, Trondheim (reoppnevnes)
Psykologspesialist Evelin Tjemsland, Horten (reoppnevnes)
Psykologspesialist Trond Indregard, Tromsø (reoppnevnes)
Psykologspesialist Lars Broch, Bergen (reoppnevnes)
Psykologspesialist Kathrine S. Lorentz, Trondheim (reoppnevnes)
Barnepsykiater Jo Erik Brøyn, Oslo (reoppnevnes)
Psykologspesialist Anita Eidnes, Bergen (ny)
Psykologspesialist Erlend Kleiven Lorentzen, Vefsn (ny)
Psykologspesialist Hans Moen, Skien (ny)
Barnepsykiater Trond Sødal, Kragerø (ny)
Psykologspesialist, PhD Monica Sarfi, Bærum (ny)
Psykologspesialist Jorunn Berland Øpsen, Bergen (ny)
Psykologspesialist Eivind Olav Kj. Evensen, Namsos (ny)
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Følgende medlemmer oppnevnes til Markedsrådets utvalg for forbrukertvister for perioden fra og med 25. januar 2013 til og med 24. januar 2017:

Leder:
Professor Trygve Bergsåker, Øvre Eiker (reoppnevnes)

Nestledere:
Førsteamanuensis Markus Hoel Lie, Tromsø (reoppnevnes)
Førsteamanuensis Hilde Hauge, Bergen (reoppnevnes)
Advokat Alice Jervell, Arendal (reoppnevnes)
Advokat Janicke Wiggen, Oslo (ny)

Medlemmer:
Advokat Veronica Lorentzen Drivstuen, Stjørdal (reoppnevnes)
Advokat Mette Thorne Lote, Oslo (reoppnevnes)
Advokat Signe Eriksen, Stavanger (reoppnevnes)
Advokat André Fimreite, Oslo (reoppnevnes)
Daglig leder Vivian Mikalsen, Tromsø (ny)
Advokatfullmektig Sicilie Kristin Kanebog, Harstad (ny)
Konserndirektør Ellen Tveit Klingenberg, Trondheim (reoppnevnes)
Advokat Henrik Renner Fredriksen, Oslo (reoppnevnes)
Advokat Rune Erstad, Ski (reoppnevnes)
Advokat Henrik Tore Dahl, Oslo (reoppnevnes)
Advokat Camilla Stenumgård, Ringebu (ny)
Advokat Dag Trygve Berntsen, Bodø (ny)
 

Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker:

Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn (leder), Ringerike
Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, Nedre Eiker
Direktør Domstoladministrasjonen Tor Langbach, Trondheim
Advokat Siv Hallgren, Oslo
Statsadvokat Hilde Stoltenberg, Bodø
Førsteamanuensis Anna Linda Gröning, Bergen
Psykiatrispesialist Marit Bjartveit, Oslo
Psykologspesialist Jim Åge Nøttestad, Trondheim
Overlege Tina Gram Larsen, Aalborg, Danmark
Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, Horten
Professor i etikk og teologi Paul Leer-Salvesen, Kristiansand
Foreningsleder Anne Grethe Klunderud (Mental Helse Norge), Øvre Eiker
(Pressemelding)

 6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Guri Rusten utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ingrid Norstein utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Administrerende direktør Alvhild Hedstein utnevnes til ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Thor Erik Høiskar utnevnes til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Politiadvokat Aud Ingvild Slettemoen utnevnes til statsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Hilde Kjeksrud Sakariassen utnevnes til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av jordskifteoverrettsleder Magne Reiten som jordskifteoverrettsleder ved Hålogaland jordskifteoverrett med tiltredelse fra
1. februar 2013 til og med 31. desember 2014.

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Sølve Monica Steffensen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Avdelingsdirektør Espen Aasen utnevnes til assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Borghild Lindhjem-Godal utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Gruppeleder Christine Meling utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 7. Andre saker

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen “Fra van Eyck til van Orley – Gyldne glimt fra nederlandenes renessanse”. Forsikringen gjelder i tidsrommet fra
4. februar 2013 til og med 24. mai 2013, og er betinget av at Sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding om statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.