Historisk arkiv

Utvalg om utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et bredt sammensatt utvalg som skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og utvalgets leder, Georg Fredrik Rieber-Mohn.
Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og utvalgets leder, Georg Fredrik Rieber-Mohn. (Foto: JD)

Regjeringen har i dag oppnevnt et bredt sammensatt utvalg som skal gjennomgå straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker.

Straffesaken etter terroren 22. juli 2011 har reist en omfattende prinsipiell diskusjon om straffelovens utilregnelighetsbegrep og om rettspsykiatriens rolle ved avgjørelsen av om tiltalte er tilregnelig.

– Jeg tror det er viktig for folks rettsfølelse at vi tar lærdom av alle sider ved denne straffesaken. Også flere andre eksempler viser at vi trenger en grundig gjennomgang av disse problemstillingene, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalget skal blant annet ta stilling til om det medisinske prinsipp bør opprettholdes og i hvilken grad et medisinsk diagnosesystem bør være styrende for den rettslige vurderingen.

– Det grunnleggende spørsmålet er i hvilken grad personer med alvorlige psykiske lidelser skal ilegges strafferettslig ansvar for sine handlinger, sier Faremo.

– Jeg vil også be utvalget se hen til våre naboland. Både Sverige og Danmark synes å ha løsninger som i større grad enn vår hindrer at personer som begår alvorlige forbrytelser går fri, uten å få noen form for reaksjon, sier Faremo.

 

Utvalget skal:

• Vurdere rettspsykiatriens rolle i straffesaker der det er tvil om tiltaltes tilregnelighet.

• Se på påtalemyndighetens og domstolens innhenting, bruk og kvalitetskontroll av rettspsykiatriske sakkyndigerklæringer, og om det bør innføres krav til hvem som kan opptre som rettspsykiatrisk sakkyndige.

• Vurdere om det bør gis regler for hvordan en rettspsykiatrisk undersøkelse skal foregå og hva erklæringene skal inneholde.

• Ta stilling til om mandatet til Den rettsmedisinske kommisjon ivaretar domstolenes behov for ekstern kontroll av rettsmedisinske sakkyndigvurderinger.

• Vurdere hvordan samfunnsvernet best ivaretas når en utilregnelig blir dømt til særreaksjonen tvungent psykisk helsevern.

Utvalget er bredt sammensatt og består av representanter fra ulike fagområder, profesjoner og interessegrupper. Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn vil lede utvalget. Foruten sin solide faglige kunnskap om det aktuelle temaet, har han bred og lang erfaring fra en allsidig karriere innen både kriminalomsorgen, den høyere påtalemyndigheten og domstolen.

 

Utvalgets sammensetning:

 • Georg Fredrik Rieber-Mohn (leder), tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer
 • Knut Erik Sæther, assisterende riksadvokat
 • Tor Langbach, direktør for Domstolsadministrasjonen
 • Siv Hallgren, advokat og partner i Advokatfirmaet Elden
 • Hilde Stoltenberg, statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete
 • Anna Linda Gröning, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Marit Bjartveit, psykiatrispesialist og klinikkleder ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus
 • Jim Åge Nøttestad, psykologspesialist ved St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
 • Tina Gram Larsen, psykiatrispesialist og ledende overlege ved Rettspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus, Danmark
 • Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo
 • Paul Leer-Salvesen, professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder
 • Anne Grethe Klunderud, landsleder i foreningen Mental Helse Norge

Utvalget skal levere sin utredning innen 14. september 2014.

Mandat for utvalget