Offisielt frå statsrådet 3. februar 2012

I statsråd i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om endringar i utlendingslova (Schengen-standardisert opphaldskort med biometri).

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. februar 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St 11 (2011-2012)
Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 60 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 59 L (2011-2012)
Endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri)
(Pressemelding)

2.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 163 a delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet. Delegeringen omfatter myndigheten til å endre og oppheve forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning fastsatt av Kongen.

Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 197 a delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet. Delegeringen omfatter myndigheten til å endre og oppheve forskrift 25. juni 2010 nr. 977 om elektronisk kommunikasjon med namsmannen i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og i saker for forliksrådet fastsatt av Kongen.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 7-2 første ledd til Kunnskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

3.      Styrer, utval

Landbruks- og matdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon som skal forhandle med Finland om revisjon av konvensjonen av 3. juni 1981 om bygging og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område:

Avdelingsdirektør Marit Myklevold, Oslo, Landbruks- og matdepartementet, (leder)
Politimester Ellen Katrine Hætta, Kirkenes, Øst-Finnmark Politidistrikt
Fylkesjordsjef Karianne Holm-Varsi, Fylkesmannen i Finnmark
Reineier Isak Mathis O. Eira, Kautokeino, Norske Reindriftsamers Landsforbund
Seniorrådgiver Christian Groseth, Oslo, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Johan Ingvald Hætta, Kautokeino, Reindriftsforvaltningen

4.      Klagesaker m.m.

Statsministerens kontor

Klage fra journalist Lars Molteberg Glomnes i Verdens Gang over Statsministerens kontors vedtak 18. januar 2012 om avslag på begjæring om innsyn i statistikk og registre over Regjeringens biltjenestes kjøring av statsråd Trond Giske i 2011. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Erik Lahnstein gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Statssekretær Erik Lahnstein utnevnes til statssekretær for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Statssekretær Guri Størvold gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete.

Rådgiver Erlend Fuglum utnevnes til statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 282/2008 av 27. mars 2008 om resirkulerte plastmaterialer og –gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Kunsthøgskolen i Bergen endrer navn til Kunst- og designhøgskolen i Bergen, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 7-2 første ledd.
(Sjå pkt. 2 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under “tildeling i forhåndsdefinerte områder 2011” i medhold av lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-3 med de rettighetshavere, operatør og deltagerandeler som er angitt i foredragets punkt 2.3.
(Pressemelding)

Petoro AS, som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), deltar i eventuelle forpliktelser før tillatelse til anlegg og drift for NSGI foreligger.