Offisielt frå statsrådet 6. mars 2015

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om nærpolitireforma.

Statsråd vart halde på Oslo slott 6. mars 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 61 LS (2014-2015)
Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)
(Pressemelding)

Prop. 62 L (2014-2015)
Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Prop. 63 S (2014-2015)
Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014)
(Pressemelding)

2. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Klage fra journalist Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak 20. januar 2015 om å nekte innsyn i journalpost nummer 14/13010-5. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Klage fra Hammerfest kommune over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 1. august 2014 om endret aktivitetsvilkår pålagt Havfisk ASA. Klagen tas ikke til følge.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Seniorrådgiver Hege Røttingen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidpunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Alger, Arne Gjermundsen, utnevnes tillike til ambassadør i Tunis, Republikken Tunisia.

Ambassadør i Canberra, Unni Kløvstad, utnevnes tillike til ambassadør i Port Moresby, Papua Ny-Guinea.

Ambassadør i Nairobi, Victor Conrad Rønneberg, utnevnes tillike til ambassadør i Victoria, Republikken Seychellene.

Forsvarsdepartementet
Direktør Kjetil Nilsen åremålsbeskikkes som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet i 6 år med tiltredelse 9. mars 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Visepolitimester Kjell Egil Hegstad utnevnes til visepolitimester i Agder politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Høyesterettsdommer Steinar Tjomsland innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. september 2015.

4. Andre saker

Forsvarsdepartementet
Fullmakt til deltagelse med norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL i Irak.

Justis- og beredskapsdepartementet
Riksadvokat Tor-Aksel Busch er habil til å forestå videre behandling av spørsmål som gjelder etterforskning av brannen om bord i Scandinavian Star.

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av at Petoro AS, som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), deltar med en andel på 30 prosent i investeringer knyttet til oppgraderinger av kapasiteten til Kvitebjørn Gassrør.