Prop. 61 LS (2014-2015)

Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

Regjeringens forslag til reform av politiet. Forslaget tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

 • 23.06.2020

  Meld. St. 29 (2019–2020) - Politimeldingen – et politi for fremtiden

  Melding til Stortinget | Justis- og beredskapsdepartementet

  Politimeldingen – et politi for fremtiden beskriver et endret kriminalitetsbilde, og de utfordringer og behov for endringer det medfører. Meldingen beskriver politiets situasjon i dag og utviklingen av beredskapsevnen etter 22. juli 2011 angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Hovedtrekkene i politireformen ligger fast og evalueringen av reformen gjennomgås. Større politidistrikter er på plass og nå er oppmerksomheten rettet mot kvalitetsdelen som gode publikumstjenester, straffesaksbehandling som holder høy kvalitet mv. Et endret kriminalitetsbilde betyr også at politiet har behov for mer tverrfaglig kompetanse i oppgaveløsningen.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 27.03.2019

  Politireformen – Difi statusrapport for 2018

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere politireformen. Difi har nå levert sin statusrapport for 2018.

 • 09.03.2018

  Politireformen – Difi statusrapport for 2017

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere politireformen. Difi har nå levert sin statusrapport for 2017.

 • 08.12.2017

  Ingen nye omorganiseringer av politiet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert anbefalingene til særorganutvalget, og kommet frem til at det ikke er nødvendig å sette i gang nye omstillingsprosesser nå.

 • 30.10.2017

  Evaluering av nærpolitireformen

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen fikk i dag en rapport om kultur, holdninger og ledelse i politiet fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

 • 24.08.2017

  Lokalisering av politiarrester er ikke avgjort

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Beslutning om lokalisering av alle politiarrestene i de nye 12 politidistriktene vil ikke bli fattet før det foreligger et grundig, helhetlig og et velfundert beslutningsgrunnlag.

 • 24.05.2017

  Ny tjenestestruktur for politiet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag besluttet hvor tjenestestedene skal ligge i de nye politidistriktene.

 • 18.05.2017

  Særorganutvalgets rapport er levert

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot utredningen fra utvalget som har vurdert organisering og oppgaveløsning i politiets særorganer.

 • 30.03.2017

  Samlokalisering av nødmeldingstjenestene 110 og 112 i Innlandet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpnet torsdag 30. mars den nye sentralen på Hamar.

 • 20.03.2017

  Mer politi kommer

  Tale/innlegg | Justis- og beredskapsdepartementet

  I en sak i Oppland Arbeiderblad 16. mars ønsker Ida Kokslien å få bruke politiutdanningen sin. Det får hun sjansen til. Det vil bli en historisk høy politibemanning i 2017.

 • 15.03.2017

  Politiet må få de midlene som trengs

  Tale/innlegg | Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiets avdekking og etterforskning av internettrelaterte overgrep bidrar til å tydeliggjøre den reelle risikoen for å bli tatt. Arbeidet med nærpolitireformen er godt i gang.

 • 01.03.2017

  Reform i balanse - nærpolitireformen

  Tale/innlegg | Justis- og beredskapsdepartementet

  Mange i politiet deler ambisjonene om et politi med mer moderne arbeidsmåter og sterkere kompetansemiljøer.

 • 27.02.2017

  Nærpolitireformen og tilliten til politiet

  Tale/innlegg | Justis- og beredskapsdepartementet

  Tillit til politiet er et viktig kjennetegn ved den norske rettsstaten. Den tilliten og trygghetsskapingen som ligger i det lokale nærpolitiet, står helt sentralt i politireformen.

 • 22.02.2017

  Evaluering av politireformen

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) overleverte i dag en statusrapport til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), som vurderer reformarbeidet som er gjennomført i 2016.

 • 17.12.2016

  Fremtidens politi avhenger av dere

  Tale/innlegg | Justis- og beredskapsdepartementet

  Nærpolitireformen er nødvendig for å gi oss et enda bedre politi og et enda tryggere samfunn. Skal vi lykkes med reformen, trenger vi innsatsen til alle dere som jobber i politiet.

 • 16.12.2016

  Nye visepolitimestere utnevnt i dag

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Som en oppfølging av Nærpolitireformen, er antallet politidistrikter med politimesterembeter fra 1. januar 2016 blitt redusert fra 27 til 12. Politidistriktenes ledergrupper er under etablering, og i statsråd i dag er nye visepolitimestere blitt utnevnt for en åremålsperiode på seks år.

 • 02.12.2016

  Effektivisering av den sivile rettspleien i politiet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen).

 • 06.10.2016

  Flere stillinger og økt kapasitet til politiet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fornyer og forbedrer politiet, og foreslår en kraftig styrking i statsbudsjettet for 2017.

 • 30.09.2016

  Endring av statsadvokatembetenes distriktsinndeling

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Som en oppfølging av Nærpolitireformen, ble det i statsråd i dag besluttet å justere statsadvokatembetenes navn og distriktsinndeling. – Målet med nærpolitireformen er blant annet å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt politi, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

 • 24.08.2016

  Kristiansund får politiets lønns- og regnskapssenter

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiets lønns- og regnskapssenter skal legges til Kristiansund. Det har regjeringen besluttet. Lønns- og regnskapssenteret vil ha om lag 70 ansatte når det er i full drift.

 • 18.04.2016

  Mer fleksibel organisering av den sivile rettspleie i politiet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  I tråd med nærpolitireformen skal det legges til rette for større og mer fleksible enheter i politidistriktene. For å få til det, må bestemmelsen om at hver enkelt lensmann er namsmann i sitt distrikt endres. Regjeringen har i dag sendt forslaget på høring.

 • 17.02.2016

  Overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag har justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) besluttet overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene.

 • 27.11.2015

  Nye politimestere utnevnt i dag

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Antall politidistrikt blir redusert fra 27 til 12 fra 1. januar 2016. I statsråd i dag er følgende politimestere utnevnt for en periode på seks år:

 • 10.06.2015

  Nærpolitireformen vedtatt

  Artikkel | Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortingets justiskomite behandlet Regjeringens forslag til reform av politiet i mai 2015. Etter et forlik mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre la komiteen fram sin innstilling 2. juni 2015. Stortinget fattet om iverksetting av reformen 10. juni 2015.

 • 06.03.2015

  Prop. 61 LS (2014-2015) - Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

  Proposisjon | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringens forslag til reform av politiet. Forslaget tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 06.03.2015

  Foreslår reform av politiet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmet i dag forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor. Vi foreslår nå en organisering som er bedre tilpasset tjenestene politiet skal levere, som vil sikre et politi som er der når folk trenger det, og som er robust nok til å håndtere de kompliserte etterforskningsoppgavene politiet har, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • 17.02.2015

  Et bedre og nærere politi

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

 • 21.06.2013

  Høring – NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.10.2013

 • 19.06.2013

  NOU 2013: 9 - Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer

  NOU | Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning fra utvalg som har analysert utfordringene i norsk politi, med forslag til tiltak for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet.

 • 19.06.2013

  Politianalysen overlevert til Faremo

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalgsleder Arne Røksund overleverte i dag utredningen til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

 • 08.11.2012

  Regjeringen vil gjennomføre en politianalyse

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Derfor nedsetter regjeringen en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi.