Historisk arkiv

Lokalisering av politiarrester er ikke avgjort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Beslutning om lokalisering av alle politiarrestene i de nye 12 politidistriktene vil ikke bli fattet før det foreligger et grundig, helhetlig og et velfundert beslutningsgrunnlag.

– Jeg understreker at det foregår et utredningsarbeid i hele politi-Norge om arreststrukturene, og ingen beslutninger er tatt eller vil bli tatt før vi har fått en helhetlig oversikt, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Ett av formålene med nærpolitireformen er at politiet skal levere en bedre og mer enhetlig tjenestekvalitet over hele landet. For at politidistriktene skal levere bedre tjenestekvalitet og utnytte kapasiteten på en best mulig måte, er det viktig å vurdere hvordan politiressursene disponeres, også ved bemanning av arrestene.

I arbeidet med arreststrukturen er det viktig å sikre en forsvarlig arrestfunksjon i henhold til nasjonale krav – et arbeid som vil pågå utover høsten. POD har ansvaret for, i nær dialog med politidistriktene, å sikre en balansert og helhetlig løsning. Endelig beslutning om lokalisering av politiarrestene vil bli tatt av lokal politimester når arbeidet er gjennomført.