Historisk arkiv

Endring av statsadvokatembetenes distriktsinndeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Som en oppfølging av Nærpolitireformen, ble det i statsråd i dag besluttet å justere statsadvokatembetenes navn og distriktsinndeling. – Målet med nærpolitireformen er blant annet å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt politi, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Statsadvokatene er politimestrenes nærmeste overordnede i straffesaksbehandlingen. For å sikre klare ansvarslinjer legges det det nå opp til at Den høyere påtalemyndighet organiseres slik at ingen politimestre må forholde seg til mer enn ett statsadvokatembete. Til sammen seks statsadvokatembeter berøres av nærpolitireformen.

– Justering av statsadvokatdistrikter er et viktig grep etter at vi har redusert antall politidistrikter fra 27 til 12. Politidistriktenes grenser og statsadvokatembetenes grenser er nå tilpasset hverandre, noe som også vil ivareta viktige hensyn i forhold til nærpolitireformen, sier Anundsen.