Historisk arkiv

Særorganutvalgets rapport er levert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot utredningen fra utvalget som har vurdert organisering og oppgaveløsning i politiets særorganer.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mottar utredningen fra utvalgets leder, Anne Cathrine Frøstrup.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mottar utredningen fra utvalgets leder, Anne Cathrine Frøstrup. Foto: JD

Utvalgets egen pressemelding

Et regjeringsoppnevnt utvalg har i dag overlevert sin rapport Bedre bistand. Bedre beredskap. Fremtidig organisering av politiets særorganer.

I lys av nærpolitireformen og forventet kriminalitetsutvikling har utvalget vurdert behov for å endre dagens organisering og oppgaveløsning i politiets særorganer.

Utvalget har vært særlig opptatt av finne løsninger som gir mer fleksibel bruk av politikraft og som styrker politiets evne til å løse kjerneoppgavene.

Et viktig grep er etter utvalgets mening å etablere tydeligere grunnprinsipper for oppgavefordeling mellom politidistrikt og politiets nasjonale enheter. Hovedregel bør være at etterforskning skjer i hjemmehørende politidistrikt og unntak må begrunnes særskilt.

Som konsekvens bør nærpolitireformen innebære at politidistriktene blir gitt flere og mer komplekse oppgaver ved at deler av særorganenes portefølje blir overført til politidistriktene. Dette vil styrke den enkelte politimesters territoriale ansvar og kontroll. I tillegg vil dette gi økt fleksibilitet, og mer samlet politikraft i forebygging og bekjempelse av alle typer kriminalitet.

Utvalget mener politiets særorganer bør representere nasjonal spisskompetanse innen etterforskning og yte politidistriktene nødvendig bistand for å løse kjerneoppgaver. Utvalget mener særorganene, med unntak av Politihøgskolen, bør omtales som bistandsenheter. Politihøgskolen er en akkreditert høgskole og styrkeprodusent for politiet, og bør derfor omtales som høgskole.

Utvalget har vurdert tre ulike fremtidige modeller, og har i vurderingen også lagt stor vekt på politiets evne til styrket bekjempelse av IKT-kriminalitet. Den anbefalte modellen innebærer at dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet.

Utvalgets forslag vil tilføre politidistriktene nesten 600 nye politimannskaper.

Dette innebærer at en ny organisering av bistandsenhetene og Politihøgskolen etter utvalgets mening samlet sett bidrar til bedre polititjenester ved å:

 • gi mer fleksibel og effektiv kapasitetsutnyttelse av politiressurser
 • gi mer helhetlig og effektiv kriminalitetsbekjempelse
 • være bedre tilpasset de nye politidistriktenes bistandsbehov
 • styrke kompetanseutvikling og kompetansedeling i politietaten
 • styrke forutsetninger for bedre styring
 • styrke nasjonal beredskap

Følgende er utvalgets anbefalinger:

 1. Politiets særorganer omtales som bistandsenheter.
 2. Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å utnevne høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter. Faglig uavhengighet sikres.
 3. Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt POD.
 4. Økokrim og Kripos blir slått sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. Utvalgets mindretall, medlemmene Fause og Paulsen, ønsker å bevare Økokrim som i dag, subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet.
 5. Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Utvalgets mindretall, medlemmene Fause og Paulsen, ønsker at ansvaret for dette området forblir i Økokrim.
 6. Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats.
 7. Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring av politiets arbeid på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.
 8. Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum.
 9. Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal beredskap, direkte underlagt Politidirektoratet. TTS og UC-enheten forblir liggende til Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt inngå i operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.
 10. Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter.
 11. Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative oppgaver overfor underliggende enheter.

Utvalget har vært ledet av Anne Cathrine Frøstrup, og utvalget har i tillegg bestått av førstestatsadvokat Lars Fause, konstituert statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, generalløytnant (p) Torgeir Hagen, prosjektleder Hugo Henstein, sjef for Beredskapstroppen Helge Mehus, direktør Sofie Nystrøm, politibetjent Tom Roger N. Paulsen og direktør Elisabeth Maråk Støle.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til Særorganutvalgets leder, Anne Cathrine Frøstrup, tlf. 906 98 960.