NOU 2017: 11

Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer

Utvalget har vurdert behov for endringer i oppgaver og organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. I lys av nærpolitireformen anbefaler utvalget at oppgaver og ansvar som utgangspunkt bør legges til politidistriktene og unntak må begrunnes særskilt. Utvalget anbefaler en ny organisering der politiets nasjonale spisskompetanse blir samlet i to enheter, en bistandsenhet for etterforskning, og en bistandsenhet for beredskap. De nasjonale enhetene vil ha som hovedoppgave å yte bistand som ikke er hensiktsmessig å bygge opp i det enkelte politidistrikt. Utvalget mener anbefalte modell vil gi bedre bistand og beredskap i møte med fremtidens kriminalitetsutfordringer.

Les dokumentet