NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Det er besluttet at særorganenes fremtidig organisering blir gjenstand for en utredning, samt at det gjøres en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalgets mandat innebar å beskrive og vurdere hvordan særorganene og politiets nasjonale beredskapsressurser i dag ivaretar sine oppgaver. Videre skulle det beskrives hva som skal kjennetegne et særorgan og hvilke oppgaver og ansvar som bør håndteres av et særorgan. Fordeler og ulemper ved å legge oppgaver til et særorgan eller et politidistrikt skulle drøftes.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017