NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Det er besluttet at særorganenes fremtidig organisering blir gjenstand for en utredning, samt at det gjøres en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalgets mandat innebar å beskrive og vurdere hvordan særorganene og politiets nasjonale beredskapsressurser i dag ivaretar sine oppgaver. Videre skulle det beskrives hva som skal kjennetegne et særorgan og hvilke oppgaver og ansvar som bør håndteres av et særorgan. Fordeler og ulemper ved å legge oppgaver til et særorgan eller et politidistrikt skulle drøftes.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017

Vår ref.: 17/3618

Bakgrunn

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) og til Innst. 306 S (2014-2015) hvor det ble besluttet at særorganenes fremtidig organisering blir gjenstand for en utredning, samt at det gjøres en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser.

Politiet må organiseres på en måte som innebærer at det kan styres og utvikles som ett politi, hvor behov og ressurser kan ses i sammenheng. I tillegg må det sikres god ressursutnyttelse og samhandling mellom politidistrikt og særorgan, herunder også bedre utnyttelse av kunnskap og informasjon. Det må utvikles gode og kompetente fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer knyttet til kriminalitet og samhandling.

Politiets nasjonale beredskapsressurser, som i dag er administrativt plassert i Oslo politidistrikt, skal være en felles ressurs for hele landet. Det er i den forbindelse behov for å vurdere om disse ressursene kan utnyttes bedre, til fordel for alle politidistrikt, om den administrative organiseringen endres. Det er videre behov for å vurdere hvilke nasjonale beredskapsressurser norsk politi skal ha i fremtiden, og innretning på disse. Det må også foretas en vurdering av Politihøgskolens fremtidige organisering og styringsforhold.

Regjeringen nedsatte 11. mai 2016 Særorganutvalget for å utrede og foreslå fremtidig organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. Utvalget overleverte sin utredning, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap (Fremtidig organisering av politiets særorganer), 18. mai 2017.

Utvalgets mandat

Utvalgets mandat er inntatt i utredningens kapittel 2.2. Utvalgets mandat innebar å beskrive og vurdere hvordan særorganene og politiets nasjonale beredskapsressurser i dag ivaretar sine oppgaver. Videre skulle det beskrives hva som skal kjennetegne et særorgan og hvilke oppgaver og ansvar som bør håndteres av et særorgan. Fordeler og ulemper ved å legge oppgaver til et særorgan eller et politidistrikt skulle drøftes.

Videre skulle utvalget beskrive ulike modeller for struktur og organisering av særorganene, hvor minst ett av alternativene skal legge til grunn uendret ressursbruk på området. Utvalget skulle vurdere effektiviseringstiltak og identifisere mulige innsparinger. Det skulle fremlegges forslag til organisering og avgrensing av politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalget skulle identifisere nødvendige forbedrings-punkter utover eventuelle strukturendringer og anbefale tiltak, for å oppnå en mer lik oppgaveutførelse og polititjeneste i hele lande. Utvalget skulle også foreta en vurdering av Politihøgskolens fremtidige organisering og styringsforhold, som sikrer Politihøgskolens faglige uavhengighet. Avslutningsvis skulle utvalget vurdere eventuelle distriktspolitiske konsekvenser av forslagene.

Utvalgets anbefalinger

 1. Politiets særorganer omtales som bistandsenheter.
 2. Politihøgskolen omtales som høgskole. Politidirektoratet får myndighet til å utnevne høgskolestyret. Utvalget anbefaler sammenslåing med Kriminalomsorgens utdanningssenter. Faglig uavhengighet sikres.
 3. Dagens særorganstruktur blir erstattet med to enheter for henholdsvis etterforskningsbistand og beredskapsbistand, underlagt Politidirektoratet.
 4. Økokrim og Kripos slås sammen til en felles bistands- og etterforskningsenhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og IKT-kriminalitet. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer)ønsker å bevare Økokrim som i dag, subsidiært at enheten blir overført til Riksadvokatembetet.
 5. Ansvar for etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet blir overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Utvalgets mindretall (to av ni medlemmer) ønsker at ansvaret for dette området forblir i Økokrim.
 6. Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats.
 7. Politiets utlendingsenhet blir avviklet i nåværende form. Strategisk styring av politiets arbeid på utlendingsfeltet blir forankret i Politidirektoratet. Det operative ansvaret blir overført til Øst politidistrikt, som også blir nasjonalt kontaktpunkt. Øst politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering, samt utreisesenteret på Gardermoen.
 8. Kriminalomsorgen overtar ansvaret for driften av utlendingsinternatet ved Trandum.
 9. Nasjonale beredskapsressurser (NB) blir etablert som et eget politiorgan for nasjonal beredskap, direkte underlagt Politidirektoratet. Seksjon for teknisk og taktisk spaning (TTS) og avsnitt for undercover (UC) forblir liggende til Oslo politidistrikt. Mannskapene i NB vil fortsatt inngå i operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.
 10. Politidirektoratet bør avklare fagansvarsrollen med underliggende enheter.
 11. Politidirektoratet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative oppgaver overfor underliggende enheter.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til utvalgets forslag.

Frist for høringsuttalelse settes til 1. desember 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn høringsinnspill til oss uavhengig av om de står på listen over høringsinstanser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med vennlig hilsen

Thor Arne Aass

ekspedisjonssjef                                                                             

 

Sven Olav Gunnerud

avdelingsdirektør    

Departementene

 

Akademikerne

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

DIFI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Forsvarsstaben

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonalt ID-senter (NID)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges Politilederlag

Norsk Tjenestemannslag

Parat

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets Utlendingsenhet (PU)

Politihøgskolen (PHS)

Politijuristene

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Statsadvokatenes Forening

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tekna

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utrykningspolitiet (UP)

Vegdirektoratet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Økokrim

 

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Innvandrernes landsorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges idrettsforbund

Mediebedriftenes landsforening

Norges politilederlag

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Politiets Fellesforbund

Tekna

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø